Данъчното облекчение е законна и гарантирана възможност да платите по-малко данък или да отложите плащането на част от данъка, който дължите. Намаление на дължимия данък може да ползвате за:

- Намалена работоспособност;

- Доброволно осигуряване и застраховане;

- Осигурителен стаж при пенсиониране;

- Дарения;

- Млади семейства;

- Деца;

- Деца с увреждания;

- Безкасови плащания;

- Подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.

Държавата се отказва доброволно от част от своите приходи в полза на данъкоплатците с цел да ги поощри сами да поемат част от нейните задължения към тях. Например част от задължението ѝ да достави на гражданите сигурност и защита.

istock
istock

Така че, ако решите да се погрижите за сигурността и защитата си допълнително по начин и във форми, които държавата счита за важно да подкрепи, това ще доведе до намаляване на данъка върху доходите ви или отлагане на плащането му.

Доход от доброволно осигуряване и застраховка Живот – дължи ли се данък

Сред най-разпространените и достъпни форми за подобна защита са застраховка „Живот“ и допълнително пенсионно осигуряване в доброволен фонд (допълнително доброволно пенсионно осигуряване – ДДПО).

Условието да ползвате данъчни облекчения обаче е да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Когато сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за дарения, деца и деца с увреждания през работодателя си по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред работодателя, не прилагайтe документите отново към годишната данъчна декларация.

Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ). То дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лв. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

istock
istock

Доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот” (чл. 19 от ЗДДФЛ).

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ се облагат с окончателен данък. Вижте Доходи от доброволно осигуряване и застраховане и Окончателен данък върху доходите.

Осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната ви основа с внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 20 от ЗДДФЛ).

istock
istock

Дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65% (чл. 22 от ЗДДФЛ).

До 5% за дарения за:

- здравни или лечебни заведения;

- социални услуги за резидентна грижа, съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;

- детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии;

- бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания;

- Българския Червен кръст;

- културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

- фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“;

- комуни за лечение на наркозависими;

- детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);

- идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.

До 15% за дарения за културата.

До 50% за дарения за Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”.

Към годишната данъчна декларация прилагате копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че предметът на дарението е получен. Когато ползвате облекчение за дарения, направени в полза на лица в друга държава-членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, към декларацията прилагате и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

istock
istock

Млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лв. от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ). Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение №10):

Какви помощи за деца мога да получа

- договорът за ипотечен кредит е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;

- поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

- ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството ви през данъчната година.

Облекчението може да се ползва от местни и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство. Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

- Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Той се издава от банката кредитодател.

- Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания. Преводът трябва да е извършен от заклет преводач.

- Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ и техния превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава.

Когато през данъчната година и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение за млади семейства, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

istock
istock

Деца

Данъчното облекчение за деца позволява намаляване на данъчната основа (чл. 22в от ЗДДФЛ) с:

- 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

- 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

- 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

- е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство;

- не е навършило пълнолетие (облекчението се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие);

- не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Към 31 декември на данъчната година трябва да сте местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да сте:

istock
istock

- родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или

- родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или

- настойник или попечител; или

- член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или

- приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

Кога може да ни наложат запор на заплатата

- Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005).

- Когато ползвате данъчното облекчение като чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

istock
istock

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Деца с увреждания

Данъчното облекчение за деца с увреждания позволява намаляване на данъчната основа с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане (чл. 22г от ЗДДФЛ).

istock
istock

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

- е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;

- към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

- не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;

- има влязло в сила решение за увреждане на компетентен орган (облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението).

Лицето, което ще ползва данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да е местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да е:

istock
istock

- родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или

- родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или

- настойник или попечител; или

- член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или

- приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към годишната данъчна декларация прилагате следните документи:

- Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22в, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006).

- Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

istock
istock

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца с увреждания е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Безкасови плащания

Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лв. (чл. 22д от ЗДДФЛ).

Може да ползвате облекчението ако сте физическо лице при следните условия:

- Имате през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

- 100% от тези доходи сте получили по банков път;

- Извършили сте безкасови плащания в размер на 80% или повече от тези доходи.

Към годишната данъчна декларация не прилагате документи. Необходимо е единствено да направите отметки на съответното място в Приложение №10 на годишната данъчна декларация.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчното облекчение позволява на местни и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при следните условия:

istock
istock

- недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

- физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

- подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз, или на друга страна от Европейското икономическо пространство;

- недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

- физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ);

- физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение за данъчна година, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg