Договорите за допълнително доброволно осигуряване (ДДО), за доброволно здравно осигуряване (ДЗО) или за застраховки Живот все по-често се използват като средство за осигуряване на допълнителен доход за физическите лица, в чиято полза са направени.

Логично възниква въпросът за данъчното третиране на доходите от тези застраховки – дали получените суми подлежат на облагане и какви са свързаните с това задължения на физическото лице.

Има ли полза да застраховаме кредита си

Доходи от доброволно осигуряване и застраховане може да се облагат с окончателен данък, ако за тях е ползвано данъчно облекчение. Тоест, ако сте ползвали данъчни облекчения за ДДО, ДЗО и застраховки Живот, дължите окончателен данък върху сумата, за която сте ползвали облекчение.

За допълнително доброволно осигуряване е дължим данък, когато получите внесените суми преди да придобиете право на допълнителна пенсия или прехвърлите суми от ваша индивидуална партида по партида на трето лице.

istock
istock

За доброволно здравно осигуряване плащате данък, когато получите обратно внесените суми, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи.

Доброволно здравно осигуряване – какво трябва да знам

За застраховка Живот дължите данък, когато получите обратно внесените суми за застраховката, ползвате сумите от застрахователен договор, за да погасите заем, който сте обезпечили със застраховката, или има изменение на застрахователния договор, за който сте ползвали облекчение, в договор, за който не може да се ползва съответното облекчение, включително и при договор, за който сте ползвали данъчно облекчение по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.

Не се облагат с окончателен данък сумите, за които не сте ползвали данъчно облекчение; направените чрез работодателя социални разходи до 60 лева месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за ДДО, ДЗО и застраховка Живот, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват търговска дейност.

istock
istock

На облагане с окончателен данък не подлежат и доходите от ДДО, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Застраховка “Живот” – заслужава ли си

Размерът на окончателния данък е 10% и 7% за доходи от застраховка Живот, договорът, за която е 15 или повече години.

Удържане, внасяне и деклариране на данъка

Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода – застрахователното/осигурителното дружество, но задължението за данъка е ваше като получател на дохода.

Срокът за внасяне на данъка е краят на месеца, следващ тримесечието, през което ви е изплатен доходът.

При изплащане на дохода дружеството ще поиска да предоставите писмена декларация, в която да декларирате дали и какви данъчни облекчения сте ползвали. Въз основа на тази декларация дружеството установява облагаемите и необлагаемите доходи и данъка, който трябва да плати от ваше име.


Когато са ви изплатени облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане от източник в чужбина и вие сте местно физическо лице, задължението за внасяне на данъка е ваше, като получател на дохода. Срокът е до 30 април на следващата година.

Дружеството, което изплаща дохода, подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ по електронен път в срока за внасяне на данъка. Вие, като получател на дохода, нямате задължение за декларирането му пред НАП, тъй като данъкът е окончателен.

Каква застраховка да изберем в различен етап от живота си

Декларирате облагаемите доходи от доброволно осигуряване и застраховане от източник в чужбина и окончателния данък в Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която трябва да подадете между 10 януари и 30 април на годината, следваща годината на придобиването им.

Важни промени за чужбина

От 1 януари 2021 г. влезе в сила промяна, с която се разширява обхватът на личните вноски за доброволно осигуряване и застраховане, които могат да се използват като данъчно облекчение. До този момент лични вноски, направени в страни извън ЕС/ЕИП не можеха да бъдат използвани за намаление на годишната данъчна основа.

istock
istock

С обнародваните промени вноски към институции, действащи съгласно законодателството на държава-членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ще могат да се ползват като данъчно облекчение.

Това означава, че вече можем да ползваме данъчно облекчение за вноски за допълнително доброволно/здравно осигуряване и застраховка Живот, направени по силата на законодателството на Австралия, Великобритания, Израел, Канада, Мексико, Нова Зеландия, САЩ, Турция, Чили, Швейцария, Южна Корея и Япония.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg