Запорът е мярка в изпълнителното производство, който се налага от съдебния изпълнител при принудително изпълнение на установеното по законен път задължение.

Тoй се налага по искане на взискател за вземане - в случая срещу работник или служител. В каква посока са разпоредбите в гражданското право и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Нови правила за продажба на имуществото на длъжник

Съгласно закона запор върху движима вещ (каквато са парите) се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител.

Запор върху движима вещ или вземане на длъжника (каквото представлява трудовото възнаграждение) може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.

istock
istock

Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение. Това съобщение на третото задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.

Колекторски фирми мамят длъжници

В запорното съобщение се забранява на третото задължено лице (в случая това е работодателят) да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника. Тези вещи трябва да бъдат посочени точно.

От деня на получаване на запорното съобщение третото задължено лице (работодателят) има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи или суми.

Съгласно гражданското право запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез унифицирана среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред.

istock
istock

Съгласно разпоредбите на чл. 450а, ал. 2 Граждански процесуален кодекс запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите съобщения във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора се смятат за получени от адресата с изтеглянето им от унифицираната среда за обмен на електронни запори.

Край на вечния длъжник

Министърът на правосъдието издава наредба, с която се определят изискванията към унифицираната среда за обмен на електронни запори.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg