служител

Работа

Как се променя заплащането при намаляване на работното време

В живота на бизнеса е възможно работното време да се променя поради различни обстоятелства. Важно е обаче да се осъзнае, че тези промени не водят автоматично до намаляване на трудовото възнаграждение. ...

0

Работа

Преназначаване на по-висока длъжност в администрацията

Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез подбор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. Този подзаконов нормативен акт е Наредбата за условията ...

0

Работа

Преназначаване на по-ниска длъжност в администрацията

Преназначаването на държавния служител на по-ниска длъжност е обвързано със задължителното условие да отговаря на условията за заемане на длъжността. Тъй като длъжността е по-ниска, логично е служителят, ...

0

Работа

Право на изключване по време на дистанционна работа

За "правото на изключване" след работно време се говори от периода на пандемията и повишеното навлизането на работата от разстояние, което предпостави необходимостта от регулация на защитата на личното ...

0

Работа

Как да се защитим при неправомерно освобождаване от работа

Никой работник/служител не е застрахован от попадане на некоректен работодател. В света на трудовите правоотношения подчинените са по-уязвимата страна. У нас не липсват случаи, в които шеф решава да освободи ...

0

Работа

Как ще се уговаря мястото при работа от разстояние

Целите, които се поставят с приемането на изменения и допълнения в Кодекса на труда в България, регламентиращи работата от разстояние, имат за основна цел да се усъвършенства трудовото законодателство, ...

0

Работа

В кои случаи можем да поискаме промяна на длъжността ни на работа

Най-често в практиката, преназначаването се прави на основание Кодекса на труда, който съдържа общата уредба за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. В закона е залегнал общият ...

1

Работа

Какво е предприятие, което осигурява временна работа

Предприятието, което осигурява временна работа (ПОВР), е регулирано в Кодекса на труда през 2011 г., като неговите права и задължения се различават значително от тези на посредника по наемане на работа. ПОВР ...

1

Пенсиониране

В кои случаи се получава увеличен размер на обезщетението за пенсиониране

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението при пенсиониране е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено ...

0

Работа

Как шефът може да отмени заповед за уволнение

Въпреки че са рядкост, понякога има случаи, в които работодателите след като са уволнили техен работник или служител, променят решението си и търсят варианти, с които да отменят наложената вече заповед. Причините ...

1