Нови правила за продажбата на имуществото на предприятия, които са в производство по несъстоятелност, предвиждат промени в Търговския закон, качени за обществено обсъждане.

Една от промените предвижда синдикът да няма право  продава  имуществото  от  масата  на несъстоятелност чрез пряко договаряне или чрез посредник. Въвежда се продажбата чрез електронен публичен търг (при използване на електронната платформа за явно наддаване по ГПК) на имуществото от масата на несъстоятелността.

Целта е постигане на оптимална цена и предвид обезпечаване на възможността  синдикът  да  провежда  едновременно  множество  продани  на различни обекти от масата на несъстоятелността. Според мотивите към законопроекта използването на пряко договаряне или посредник не  гарантират  в  достатъчна  степен  извършването  по  прозрачен  и ефективен  начин  на  осребряването,  и  се  наблюдават  множество недобросъвестни практики от страна на синдиците, вследствие на които активите се продават на занижени цени спрямо пазарните и на предварително определени купувачи, често свързани с длъжника.

Производството по несъстоятелност в България има за цел да постигне справедливо  удовлетворяване  на  кредиторите  и  да  създаде  възможност  за оздравяване предприятието на неплатежоспособния търговец. Поради това може да се развие по два различни начина.

Първата възможност е имуществото от масата на несъстоятелността да бъде осребрено и сумите да бъдат разпределени между кредиторите съобразно реда на привилегиите им, а другата - да се приеме оздравителен план, като кредиторите се удовлетворяват при изпълнение предвижданията на оздравителния план.

istock
istock

Обичайното  производството  по  несъстоятелност  се  развива  чрез осребряване  на  имуществото  на  длъжника  в  хода  на  производството  по несъстоятелност.  Дългата  продължителност  на  производствата  по несъстоятелност, ниската им ефективност, високите разноски за производството и  обстоятелството,  че  кредиторите  рядко  се  удовлетворяват  изцяло  при осребряването са проблеми, които неотложно трябва да се разрешат, обясняват в мотивите си вносителите на законопроекта.

Кой има право на заплата, ако фирмата фалира

При действащата уредба няма ограничение за броя процедури по продажба на  имуществото,  което  води  до  ненужно  удължаване  на  производството по несъстоятелност и изчерпване на всички активи единствено за покриване на разноски за производството; уредбата не предвижда достатъчна прозрачност на процедурите по продажба и добра информираност на потенциалните купувачи за продажбите, извършвани от синдиците; в закона не са предвидени електронни търгове и продажби, каквито са предвидени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Затова в промените сега е предвидено, в случаите, когато имуществото не е продадено като цяло или част от него на пет поредни продани, се въвежда правилото за пристъпване към продан на отделните вещи или права.

istock
istock

С друга промяна се прекратява възможността длъжникът да си избере съд по несъстоятелността, като си смени седалището. Предлага се местната компетентност на съда по несъстоятелността да се привърже към седалището на длъжника, вписано 6-месеца преди подаване на молбата за откриване на производството.
 
Приема се ново определение за свръзадълженост - „Търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие задълженията му и продължаването му като действащо предприятие е малко вероятно“.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg