Доходите от труд в страната нарастват с двуцифрен темп през второто тримесечие на 2022 г., отчита Месечният обзор за развитието на българската икономика, публикуван от Министерството на финансите. Средната работна заплата общо в икономиката се повишава номинално с 13.4% на годишна база.

Текущата динамика на заплатите се ускорява в сравнение с първите три месеца на годината (9.8% на годишна база) и продължава да компенсира отчетения ръст на потребителските цени.

В реално изражение обаче средната заплата, дефлирана с ръста на инфлацията, не се променя спрямо предходната година. Както и през първото тримесечие, водещо значение има нарастването на показателя в частния сектор на икономиката (15.4%), но заплатите в обществения сектор също отчитат ускорен темп на растеж от 7.8%. Възходящата динамика на доходите от труд е подкрепена от почти всички дейности. Най-висок темп на растеж на заплатите има в административни и спомагателни дейности (21%), следван от търговия (18%). За разлика от тях, дейността с най-нисък растеж на средната заплата са хуманно здравеопазване и социална работа (0.8%)

Анализът отчита още ръст на кредитирането у нас през второто тримесечие на годината.

В края на юни годишният растеж на кредита за частния сектор се ускорява до 12.6 % спрямо 11.2% в края на май. Принос за тази динамика имат както домакинствата, така и нефинансовите предприятия в синхрон с положителното развитие на пазара на труда, частното потребление и износа през второто тримесечие.

Сметките за ток изпревариха ниските заплати

Въпреки все още слабата инвестиционна активност, растежът на кредита на нефинансовите предприятия от началото на годината се ускорява, движен основно от овърдрафта. Това показва повишеното търсене на оборотни средства от предприятията на фона на значително нарасналите производствени разходи, поради по-скъпите суровини и материали. Растежът на кредита на бизнеса към края на юни възлиза на 10.6% спрямо същия период на 2021 г., като този на овърдрафта е 22.8% при 5.6% в края на 2021 г.

istock
istock

Запазващите се ниски лихви при растяща инфлация допринасят за продължаващо високо търсене на кредити от страна на домакинствата, които се увеличават с 14.7% спрямо юни 2021 г.

Увеличение през полугодието има едновременно на потребителските кредити (годишен растеж от 13% в края на юни при 12.3% в края на май). Търсенето на жилищните кредити остава високо (с ръст от 18.2% на годишна база), като за последните влияние оказва и продължаващото нарастване на цените на недвижимите имоти.

Среднопретеглените лихвени проценти по потребителските и жилищни кредити се понижават  през юни, съответно до 7.53% и 2.51%, докато тези по нови кредити на нефинансови  предприятия леко се повишават. Средната възвръщаемост на срочните депозити остава на отрицателна територия, като се понижава до -0.13%, което основно се дължи на лихвените проценти по депозити на бизнеса в евро.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg