По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2020 г. равнището на бедност в България е било 23,8% или бедни са около 1,660 млн. лица.

Това показват данните в двугодишен План за действие в изпълнение на приетата с Решение № 976 от 31 декември 2020 г. на Министерския съвет Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, качен за обществено обсъждане.

В сравнение с 2019 г. относителният дял на бедното население нараства с 1,2 процентни пункта (п.п). Рискът от бедност нараства и за отделните възрастови групи – населението на възраст 65 и повече години – 38,3% спрямо 34,6% през 2019 г.; децата до 18-годишна възраст – 28,3% спрямо 27,5% през 2019 г.; населението на възраст 18-64 години (населението в трудоспособна възраст) – 17,5%, като спрямо 2019 г. се наблюдава слабо увеличение на неговия дял с 0,4 п.п, пише още в документа.

Според авторите му основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е липсата на икономическа активност и участие на пазара на труда. Според икономическия статус, през 2020 г. рискът от бедност е най-висок за безработните – 61,1% (58,9% през 2019 г.), пенсионерите – 37,7% (34,3% през 2019 г.) и други икономически неактивни лица – 35,5% (29,8% през 2019 г.).

През 2020 г. се наблюдава повишаване на дела на живеещите в риск от бедност при всички тези групи спрямо предходната година. Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-голямо нарастване на риска от бедност през 2020 г. в сравнение с 2019 г. се наблюдава при едночленните домакинствата с лице на възраст над 65 години – с 4,9 п.п. (61,8% през 2020 г., 56,9% през 2019 г.).

istock
istock

Прегледът на данните през последните години ясно показва, че поставената Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. е неизпълнена, се посочва в документа.

Над 20% от българите у нас са под прага на бедност

Ако през 2019 г. се наблюдава ограничено намаление в абсолютно изражение на лицата, живеещи в бедност (с приблизително 46 хил. души) спрямо базовата 2008 г., то през 2020 г., с покачването на равнището на бедност общо за населението, както и за отделните групи (категоризирани по възраст, икономическа активност, състав на домакинството и т.н.), резултатите са притеснителни.

Прегледът на изпълнението на целта в периода 2008-2020 г. показва, че броят на лицата, живеещи в бедност, се е увеличил с около 28 000 души спрямо базовата 2008 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg