Възможно е нарастване на инфлацията, което ще ограничи реалния растеж на доходите и ще  доведе до по-голямо от очакваното забавяне в растежа на потреблението на домакинствата през 2022 г. Това е записано в Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022-2024 г., качен за обществено обсъждане.

Високата несигурност би могла да доведе и до отлагане на възстановяването на частните инвестиции. Растежът на кредита за домакинствата се прогнозира да се забави до 9,4% през 2022 г., отчитайки края на частния мораториум, очакванията за охлаждане на пазара на жилища, забавяне на нарастването на компенсациите на наетите и потребителските разходи. През периода 2023 - 2024 г. кредитът за домакинства ще продължи да нараства с относително висок, но забавящ се темп, посочват авторите от Министерство на финансите.

В документа пише още, че реализацията на прогнозата е силно зависима от появата и разпространението на новите варианти на вируса и степента, в която здравната ситуация, респ. мерките за справяне с епидемията, се отразяват върху икономиката. При налагането на стриктни и продължителни мерки срещу разпространението на COVID-19 е възможно да се наблюдава по-слаба от очакваната икономическа активност през първата половина на 2022 г.

През периода 2022 – 2024 г. е предвидена възможност за поемане на нов държавен дълг в рамките на 7,3 млрд. лв. - 9,1 млрд. лв. годишно, като размерът на дълга в обращение, който следва да бъде рефинансиран, възлиза на 3,0 млрд. лв. – 3,5 млрд. лв. годишно.

istock
istock

Тъй като до началото на бюджетната 2022 г. държавният бюджет не е приет от Народното събрание, през 2022 година (до приемането на закон за държавния бюджет) Министерският съвет ще може да поема държавен дълг единствено за рефинансиране на дълга в обращение и то до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на 2022 година.

МВФ: От Втората световна война не сме виждали такъв ръст на дълговете

Предвид законовата разпоредба новият дълг, който би могъл да бъде поет ще се равнява на общия размер на погашенията по държавния дълг през 2022 г., възлизащи на 3 млрд. лв., в т.ч. 2,4 млрд. лв. по еврооблигации, пласирани по GMTN програмата на Република България и 304 млн. лв. по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар. Остатъкът от общия обем на погашенията представляват погашения по държавни заеми, се посочва в стратегията.

В периода 2022 - 2024 г. дълговото финансиране на държавния бюджет се планира да бъде обезпечено основно посредством пласиране на емисии на ДЦК, както на местния дългов пазар, така и на международните пазари, при допускане на приемливи граници и елементи на толеранс по отношение на рисковия профил. Определянето на структурата на новопоетия дълг се предвижда да бъде съобразено с преобладаващите пазарни тенденции и инвеститорската база, отчитайки възможностите за намаляване на риска за рефинансиране на държавния дълг и минимизиране на ликвидните рискове за държавния бюджет. През 2021 г. съотношението на държавния дълг спрямо БВП достига до ниво от 23,9% (при 22,9% през 2020 г.).

istock
istock

В периода 2022 – 2024 г., въз основа на допусканията и прогнозното дългово финансиране, размерът на държавния дълг в абсолютни стойности и съотношението му спрямо прогнозния БВП ще продължи да нараства от 24,8 % в края на 2022 г. (35,5 млрд. лв.) до 29,3 % през 2024 г. (47,1 млрд. лв.). Към края на 2021 г. номиналният размер на държавногарантирания дълг (ДГД) нараства до ниво от 1,9 млрд. лв. (при 1,7 млрд. лв. в края на 2020 г.), вследствие издадените държавни гаранции по линия на инструменти от ЕС. Като процент от БВП през 2021 г. държавногарантираните задължения се запазват на нивото от 2020 г. - 1,5%.

По-голямата част от ДГД се формира от външни държавногарантирани заеми, предоставени основно от официални кредитори като МБВР, ЕИБ, ЕК, ЕБВР, БРСЕ, ЯБМС, КфВ и др. Вътрешният ДГД се състои от държавните гаранции, издадени по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който към 31 декември 2021 г. заема незначителен дял от около 3,5% в общия размер на ДГД.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg