Номиналният растеж на средната работна заплата у нас се забави до 13% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2023 г., спрямо 14.7% през предходното. Това показват Месечният обзор на българската икономика. Основен принос към ръста на заплатите има публичният сектор, където той е 14%), докато в частния сектор остава по-нисък и се забавя до 12.6%.

В реално изражение ръстът на средната работна заплата, дефлиран с ХИПЦ, се повишава със 7.2% на годишна база. Високият реален растеж на доходите се дължи основно на увеличенията на заплатите в публичния сектор, което не се очаква да повлияе на конкурентоспособността.

Най-висок номинален растеж на заплатите има в строителство (21.3%) и хотелиерство и ресторантьорство (19.8%), сочи анализът.

Годишният темп на инфлация продължи да се забавя до 4% през януари 2024 г., като всички основни компоненти на ХИПЦ допринасят за това. Базисната инфлация се сви до 4.8% на годишна база.

Все повече работещи са бедни

Нарастването на кредита за частния сектор остава силно в края на 2023 г., като се ускори до 12% на годишна база при 11.3% в края на ноември. Това се дължи както на кредита за домакинства, така и на този за фирмите, които отбелязаха годишно увеличение съответно от 15.9% и 6.9%.

Въпреки мерките за изтегляне на ликвидност от банковата система, трансмисията на паричната политика на ЕЦБ в България е все още относително слаба, най-вече при кредитите за покупка на жилища. Търсенето на ипотечни заеми продължи и в края на годината нарастването му достигна 20.5%. Потребителските кредити също ускориха растежа си до 12.3% в синхрон с подобрението в индикатора на потребителското доверие.

istock
istock

Среднопретегленият лихвен процент по жилищни кредити остана с ниска стойност от 2.59% и близо до равнището си през ноември от 2.60%, докато средната цена при потребителските кредити нарасна по осезаемо до 9.56% при 8.57% месец по-рано. Същевременно, средната цена на корпоративните заеми нарасна със 17 б.т. до 5.12%.

Среднопретегленият лихвен процент по срочни депозити се понижи леко с 10 б.т. до 2.29%, воден от слабото намаление на възвръщаемостта по депозитите на нефинансовите предприятия в евро и щ. долари, докато тази по срочните депозити на домакинствата отбеляза повишение и в трите основни валутни сегмента.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase