През периода 2024-2026 г. се наблюдава нарастване на държавния дълг както в абсолютна стойност, така и като дял от БВП.

Предвижда се нивото му в номинално изражение да достигне до 66,5 млрд. лв. към края на 2026 г., а съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП съответно до 28,8%.

Това е прогнозата, записана в Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026г.

За целия тригодишен период се очаква в лихвената и във валутната структура на държавния дълг доминантен да се запази делът на дълга с фиксиран лихвен процент и на този, деноминиран в евро и лева. В края на периода около 98,5% от дълга ще бъде съставен от задължения с фиксирани лихвени проценти, а почти цялото дългово портфолио ще е в евро и в лева, се посочва още в документа.

Очакваното нарастване на държавния дълг обуславя и динамиката на лихвените разходи за обслужването му в средносрочен хоризонт.

През периода 2024 - 2026 г. разходите за лихви се предвижда да се увеличават и да достигнат съответно до 966,8 млн. лв. или от 0,5% от прогнозния БВП за 2024 г., 1 512,7 млн. лв. или 0,7% от прогнозния БВП за 2025 г. и 2 259,4 млн. лв. или 1,0% от прогнозния БВП за 2026 г.

С проекта на Закона за бюджета за 2024 г. се предвижда максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2024 г. да бъде до 12,7 млрд. лв., с което се обезпечава възможност както за емитиране на ДЦК на вътрешния дългов пазар и на международните капиталови пазари, така и за сключване на структурни програмни заеми в размер до 500 млн. евро с ЕИБ и БРСЕ за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от Европейските фондове при споделено управление, през програмния период 2021-2027 г.

Икономисти: Бюджетът за 2024 г. не е антиинфлационен

Размерът на дълга в обращение, който следва да бъде рефинансиран през 2024 г. възлиза на 3,5 млрд. лв., от които 2,9 млрд. лв. (1,5 млрд. евро ) за падежа на еврооблигации (пласирани на МКП през 2014 г.) и 0,4 млрд. лв. за падежа на ДЦК (емитирани на вътрешния пазар през 2014 г.), както и 0,2 млрд. лв. за погашения по държавни заеми. Освен за рефинансиране на дълга е предвидено дълговото финансиране с оглед осигуряване на средства за покриване на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.

istock
istock

През следващите години 2025-2026 г. се планира дългово финансиране в размер на 11,6 млрд. лв. за 2025 г. и в размер на 11,7 млрд. лв. за 2026 г., като предстоящите през този период погашения по дълга са в размер на 3,6 млрд. лв. през 2025 г. (в т.ч. 0,3 млрд. лв. по външния държавен дълг и 3,3 млрд. лв. по вътрешния държавен дълг) и в размер на 2,8 млрд. лв. през 2026 г. (в т.ч. 0,3 млрд. лв. по външния държавен дълг и 2,5 млрд. лв. по вътрешния държавен дълг).

Съпътстващите реализирането на новото дългово финансиране през 2023 г. основни рискове притежават потенциала за проявление и в бъдеще, в т.ч.: геополитически, вътрешнополитически, пазарни и др. Външните рискове, които емитентът не би могъл да управлява, се отразяват и на вътрешния дългов пазар, който е със сравнително ограничен капацитет, ликвидност и пазарни участници.

Не на последно място по важност следва да се има предвид, че преобладаващият дял на пазарните източници за дългово финансиране предполага привнасяне на всички външни рискове при изпълнението на държавния бюджет в частта за финансиране на планирания дефицит както за 2024 г., така и за целия тригодишен период, пише още в стратегията.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg