Собствениците и обитателите на сграда в режим на етажна собственост са задължени да заплащат разходите за основния, текущия или неотложния ремонт. В това число се включват още реконструкцията, преустройството и обновяването на общите части на сградата, съразмерно с притежаваните идеални части в тях. Също така те трябва да заплащат консумативните разходи за поддържането и управление на общите части. Разходите за общите части се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.

Има случаи обаче, в които обитателите са освободени от заплащане на такси и разходи. Например не се заплащат разходи за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Брокер Десислава Щебетовска обяснява, че общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши (чрез гласуване) собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от един месец в годината, да плаща сума в размер на 50% от разходите за управление и поддържане. Става въпрос за времето, за което той отсъства.

С други думи, ако общото събрание на етажната собственост е взело решение таксите за общите части да се плащат от всички, независимо дали живеят или не в имотите си, то собствениците, които не живеят в жилищата си, са длъжни да изпълняват решението на общото събрание, потвърждава брокер Кристина Найденова.

Предпоставка да не се плащат разходи е, освен отсъствие, и писмено и своевременно уведомяване на управителя (или фирмата, управляваща имота). То може да се извърши и по пощата с обратна разписка или по друг подходящ начин, удостоверяващ получаването на уведомлението (срещу подпис, чрез куриер и т.н.), допълва адвокат Милена Миткова.

Законът дава право на отсъстващите собственици да не заплащат за общите текущи разходи. Но те не са освободени от вноските за фонд „Ремонт и реконструкция“, твърди брокер Младен Садинов. Тези вноски се разходват за ремонт на общите части и са задължителни.

Наемателят, живеещ в жилище в етажна собственост, също трябва да изпълнява наредбите за реда и управлението на етажната собственост. Той е обвързан с разноските по ползването на общите части на сградата - стълбищно осветление, асансьор, ремонт на покрива, на общите врати, и др. Тези суми се събират от домсъвета и ако не се платят, той може да се обърне към съда за издаване на изпълнителен лист. По искане на управата наемателят може да бъде изваден от наетото помещение.

При покупко-продажба на недвижим имот или дори само на част от него новият собственик придобива съответните идеални части от общите части на сградата по силата на закона, макар да липсва изричен текст в договора за продажба, сключен между страните, отбелязва адвокат Миткова.

Консултант Емилия Иванова повдига въпроса за поставянето на рекламни табели и пана на сградата. Възможността за реклама носи редица ползи на обитателите. За това обаче е необходимо съгласието на цялата етажна собственост, а от Общината трябва да се вземе съгласие за окачване на фасадата на сградата. Това е еднократна, съгласувателна процедура, а наем може да поиска етажната собственост.

Уреждането на етажна собственост при комплексите от затворен тип има някои по-специфични особености. Това са жилищни и бизнес зони с обособена среда на обитаване, коментира брокер Даниела Желязкова.

Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Договорът се вписва по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи обитатели.

Всички обитатели и собственици на имоти в комплекса заплащат месечна такса за поддръжка и управление в размер, одобрен от Общото събрание. Почти винаги на обитателите е осигурена денонощна охрана и видеонаблюдение на общите части. В повечето случаи комплексите се поддържат от специализирани фирми за почистване и озеленяване или се назначават служители. Достъпът най-често се осъществява с магнитни карти.

Тук можете да се запознаете с пълния текст на Закона за управление на етажната собственост.

Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.