Какво да направите, след като си купите чисто ново жилище в нова сграда.  Какво може, трябва и е добре да предприемете за правилното управление на недвижимата собственост, и какви са  сроковете и процедурите в институциите, обяснява Явор Стоев, кредитен консултант в „Кредитланд“. На фокус са жилищата, продавани от инвеститор (по-често възприеман като „строител“) на новопостроена сграда, която е тъкмо въведена в експлоатация или това предстои да се случи. Частен случай би бил такава къща. Взета е предвид практиката в столицата, но с някои нюанси може да се приеме, че констатациите са валидни и за останалата част от страната.
 
В местната служба по геодезия, картография и кадастър

Съвет: в идеалния случай е добре да заявите едновременно и издаване на схема на имота с вписан Вас като собственик, каквато е полезно да имате подръка занапред. Тя няма ограничение в срока на валидност, стига да няма промени в някои от достоверните данни в нея.
Няма да е драма неизпълнението на всичко това, но в бъдещ момент, когато някому е необходима схема на имота Ви, ще си благодарите, че вече сте извървели процедурата.
 
В данъчното на общината по местонахождение
 
От 01.01.2019 г. отпадна задължението новите собственици да декларират покупка на имот, като декларирането беше вменено да се случва по служебен път. Съответно отпадна и санкцията при неподаване на декларация в рамките на 2-месечен срок от датата на придобиване. Това обаче не трябва да Ви успокоява. Въпреки че общината ще разполага с информация за Вашата сделка, подадена им от нотариуса до седмица след нея, невинаги служителите там смогват да я отразят, особено с всички специфики, описвани в обичайната декларация по чл. 14, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ). Затова препоръката е да си я подадете при първа възможност. Първо, за да се начислят своевременно данъците за имота. Второ: ако не сте го направили, а след няколко месеца се опитате например да заявите издаване на удостоверение за данъчна оценка, може да установите, че все още в Данъчното имота не се води на Ваше име, а може в този момент да не може да си позволите 2-те седмици срок, в които тогава следва да бъде обработена тази декларация.

istock
istock

Особености и съвети при някои хипотези:

1. Ако сте придобили собствеността не като физическо лице, а като фирма, Ви грози санкция при неподаване в данъчната служба в 2-месечен срок от придобиването на т.нар. „отчетна стойност“ – справка от счетоводителя как е заприходен активът. Това се описва и в част III в горепосочената декларация. В случай че сте пропуснали този срок, можете да декларирате, че имотът е за жилищни нужди и ще избегнете наказанието. Имайте предвид обаче, че е много вероятно да не можете да действате така в общини, където сезонният туризъм е особено изразен и тълкуването им на законовите разпоредби е по-чувствително.

2. Ако сте придобили имота преди въвеждане в експлоатация и сградата продължава да не е е въведена в експлоатация в срок повече от 2 години, откакто е завършена на етап „груб строеж“ или 1 година, откакто има издаден за строеж акт образец 15, започвате да дължите данък за недвижимия имот (ДНИ). Тогава следва да подадете декларация по чл. 14 от ЗМДТ, но образецът по ал. 2, независимо че за строежа все още липсва документа, погрешно схващан като „акт 16“ – удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ) или разрешение за ползване (РП).

3. Ако декларирате жилището като основно свое жилище, данъкът се дължи с 50% намаление. А ако то е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75% намаление.

4. Ако не възнамерявате да обитавате жилището през следващата календарна година, може да си спестите плащане на част от „такса смет“ (ТБО), като в ноември/декември на предходната година подадете декларация за този факт. Всяка община предвижда срок за подаване и размер (%) на облекчение в своя наредба. Тук също отбелязваме важността на общините, където е обичайна сезонната заетост, които биха правили справка за консумацията за вода и електричество, по която да си дадат сметка дали наистина не се е обитавал имотът.

Окончателно: Създават електронни партиди на имотите у нас

Обърнете внимание, че за установяването на определени факти в данъчното може да Ви поискат освен документ за собственост, така и кадастрална схема/скица, архитектурно разпределение, площообразуване на сградата, констативен протокол по чл. 181 от ЗУТ (за „груб строеж“ на сградата), „акт 15“, документ за въвеждане в експлоатация... Ако не разполагате с тях, ги изискайте от инвеститора/продавача. Изискайте ги, дори и само защото сте добър стопанин.

Партида за електричество

Мит е, че щом сградата е въведена в експлоатация, значи имотът Ви е електроснабден. Напротив, въвеждането в експлоатация е задължително условие за стартиране на процедурата по откриване на индивидуални партиди за отделните обекти в сградата. Добрата новина е, че ако сте физическо лице, не се налага Вашата активност в нея. Лошата: не става бързо. Процедурата изисква време. И това време е в пряка зависимост от няколко обстоятелства: как е била захранвана сградата по време на строителство – с временно захранване, такова от съсед или чрез генератор; кой е изграждал съоръженията по външното ел. захранване – инвеститорът или електроразпределителното дружество, съответно има ли такива, които подлежат на изкупуване от второто; има ли трансформатори, които изискват включване; има ли компонента от таксата за присъединяване на сградата, която да се доначисли за плащане от инвеститора и т.н. Ако всичко се „отмята“ експедитивно и безспорно за страните, след няколко седмици може инвеститорът от името на всички да подаде необходимата информация за масова регистрация, така че в рамките на още няколко дни до няколко седмици по-късно да бъдат монтирани електромери и да бъдат открити и бюрократично партиди на отделните обекти. Ще имате своя клиентски номер, а фактурите се получават вече само по електронен път.

Описвам тези досадни технически детайли, за да стане ясно, че не може да разчитате на захранване с ток в рамките на поне месец и нещо или два след въвеждане в експлоатация на сградата. Съвет: ако Ви е належащо да ползвате през това време, бихте могли да се разберете с инвеститора да Ви осигури захранване от неговото временно, като заплащането на консумацията да бъде, я според отчет на контролен електромер, я на добра воля.

istock
istock

Важното е, че за откриване на партида за електричество Вашето участие се изчерпва с подпис в протокол от проведено общо събрание на етажната собственост, в което се взема решение да се открият индивидуални партиди. В него се упълномощава инвеститорът да Ви представлява пред енергото. Всъщност, такова упълномощаване Вие вече най-вероятно сте направили по-назад във времето, някъде в хода на придобиването на жилището.

Възможно е към момента на подаване на информацията от инвеститора за масова регистрация на потребителите в новата сграда все още да не е бил наличен вписан документът Ви за собственост. В този случай титуляр по партидата ще бъде вписан инвеститора и ще се наложи сами (или чрез пълномощник) да се появите в Център за клиенти на дружеството, за да го смените със себе си. Помнете, че смяна на титуляр може да извърши само новият собственик – нито предишният може, нито това може да стане по служебен път.
Ако обаче собственик на жилището е юридическо лице, около откриването на партидата трябва неин представител лично да се свърже, с когото води преписката в енергото, че да разпише документите по откриването й. Както знаем, небитовите потребители са на свободния енергиен пазар. Съвет: има смисъл собственик юридическо лице да сключи договор за наем за жилището с физическо лице, което да се превърне в титуляр по партидата за електричество. Така тарифата за консумираната ел. енергия ще бъде според регулираните цени за крайни битови потребители, които (към днешна дата) ще се прилагат до 31 декември 2025 година. Не че и след това няма да се намери начин държавата да дотира битовите потребители…
Хубаво е да обърнете внимание на параметрите за Вашето жилище: присъединена мощност, тип на електромера.

Съвети в тази връзка:

1. Ако за оборудването предвиждате специални и изискващи консуматори – бойлер, котел или други, които изискват по-голяма мощност от проектната или трифазно захранване, срещу определената такса за положително становище и за услугата, може да заявите съответно увеличаване на мощността и смяна на монофазния с трифазен електромер. Това обаче може да стане само след мероприятията по-горе, довели вече до откриване на партидата.

2. Ако се нуждаете от зареждане на своя електрически автомобил, е възможно да заявите откриването на нова партида за обект не само за Ваш гараж, ами и за паркомясто или мазе/склад. Става пак с решение на етажната собственост и подадени параметри на зарядната станция… И стига да има достатъчно мощности наоколо.

Партида за вода

Подобно на това с тока, откриването на индивидуални партиди за вода става след въвеждане на експлоатация за сградата. Отнема по-малко от 2 месеца. Подаване на цялата необходима документация става от инвеститора. В нея фигурират информационни листове, декларации и т.н., които би трябвало да бъдат подписани от всеки собственик, но практиката е това да става или проформа, или чрез споменатото вече упълномощаване. Неизменното решение на общото събрание на етажната собственост също е част от нея. Предпоставка за откриването на партидите са наличието на монтирани и пломбирани водомери на всички щрангове в сградата, без изключение, надлежно описано в талони от оторизиран екип. Скоро след подаването на заявлението идва екип от местното ВиК, вкл. техник, който да огледа изпълнението на инсталациите и инкасатор, който да направи първи отчет на измервателните уреди. След около месец инкасаторът минава повторно и изчислената консумация между двата отчета се установява в първата фактура. В нея личи новооткритият клиентски, абонатен, или както го нарича съответното ВиК дружество, номер на новооткритата партида. Съвет: тъй като фактурата играе ролята и на уведомление, ако не получите фактурата си навреме, я поради логистични проблеми, я поради „нулева“ такава, по-добре сами се поинтересувайте в дружеството за номера на партидата.

istock
istock

В заключение, освен ако инвеститорът не Ви потърси за подпис, от Вас ще се иска единствено да осигурявате достъп до своя имот и местата на водомерите в него на служителите на ВиК дружеството, докато минават за първи и втори отчет в уречения предварително ден и час. Ако сте придобили имота след момента на подаване на искането за откриване на индивидуални партиди, ще е необходимо обаче да информирате ВиК компанията за Вас и документа Ви за собственост, така че да смените инвеститора като титуляр по тази на Вашия апартамент. Важно е това да става навреме, защото не са редки случаите, в които нечия чужда консумация или пък консумация за общи нужди се начисляват не особено справедливо и е възможно да не може да засечете във времето кой, кога и колко е дължал наистина.

Наръчник за новодомци: Какво да имаме предвид, когато сме готови да инвестираме в ново жилище

Съвети:

1. Ако водомерите не са с дистанционно отчитане, подавайте често, по възможност ежемесечно, самоотчети на водомерите си в срока и по начините на местното ВиК, за да сте сигурни, че заплащате точно толкова, колкото сте консумирали.

2. Старайте се да не късате пломбите на водомерите, особено по време на ремонтните дейности, защото може да отнесете несправедлива глоба след установяване на този факт.

Партида за газ

Малко по-различно стоят нещата относно газоснабдяването на сградите. Разбира се там, където има такова. Захранването на сградата не зависи от момента на въвеждане на експлоатация на сградата. Може да се случи при заверен за сградата акт образец 15.

Необходимо е инсталацията на цялата сграда да е минала успешно изпитанията, след които надзорна комисия издава акт за първоначален преглед, ревизионна книга. Наред с друга техническа документация, газоразпределителното дружество има готовност да открива партиди на отделните обекти. Собственикът на такъв обект лично заплаща такса за присъединяване и сключва договор с дружеството. Инсталацията в рамките на жилището трябва да бъде напълно изградена, вкл. монтиран газов котел. Изпълнителят предоставя екзекутивна документация. Инсталацията се изпитва. При положителна развръзка следва монтиране на разходомер и „загазяване“. Практическият срок от момента, в който сте готови с инсталацията, до момента, в който имате газ, е няколко седмици.

istock
istock

Етажна собственост
 
Първите месеци на експлоатация на новата сграда са решаващи за това доколко успешно ще се управляват дейностите по поддръжката в нея. Чудесно е, ако инвеститорът на сградата е сключил писмен договор с нотариална заверка на подписите с всички собственици, с което да уреди управлението на сградата, или си е подсигурил по друг начин заплащането на определена такса от всички за първите години или две. Това обаче се случва по-рядко. В останалите случаи всичко е в ръцете на етажните собственици.

Съвет: Участвайте в събранията на етажната собственост. Бъдете активни в предложенията и във вземането на решения. Услугите на професионалните домоуправители подобряват, възползвайте се от тях.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase