От приемане на наследство по опис има смисъл в два случая. Първо, ако предстои да се води дело срещу трето лице (ненаследник) за възстановяване на запазен дял от наследството, поради завещание или дарение. И второ, ако се съмнявате или знаете, че ще наследите дългове, надхвърлящи стойността на полученото в наследство.

Колкото до описа, според адвокат Милена Миткова към момента на извършването му трябва да деклариратетова, което знаете, че наследявате – пари, имоти, движими вещи (покъщнина), техника и др.

Можете да приемете наследството по опис, стига да не са минали три месеца от датата, на която сте узнали за смъртта на наследодателя. Адвокат Румена Симеонова подчертава, че този срок може да бъде продължен от съда само с още три месеца – след изтичането им губите това си право.

По думите на юриста за съставянето на списък с имуществотоще трябва да положите известни усилия – да проверите в Агенцията по вписванията за недвижими имоти и в банките за банкови сметки.

Внимавайте, защото освен права, приемането на наследството по опис води след себе си и ограничения. Чл.65, ал.2 от Закона за наследството гласи че, наследникът, който е приел наследството по опис, управлява наследствените имущества, полагайки грижа, каквато полага към собствените си работи.

Той няма право да отчуждава недвижимите имущества до пет години от приемането, а движимите – до три години, освен с разрешение на районния съдия. В противен случай отговаря за задълженията на наследодателя неограничено. Освен това наследникът дължи на кредиторите и заветниците сметка за управлението.

За отказ от наследство се подава заявление в районния съдпо местооткриване на наследството, т.е. съда в общината, където наследодателят е починал. Единственото изискване на закона е заявлението да е писмено, но практиката е наложила да се прави нотариална заверка на подписа, за да няма възможност за оспорване.

Необходимо е да приложитепрепис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за наследници и вносна бележка за платена държавна такса в размер на 20 лв. за вписване на отказа. Допълнително се внасят и 5 лв. за издаване на удостоверение за отказа. Това е всичко.

Адвокат Симеонова има две предупреждения:

- Не можете да се откажете от наследството, ако вече сте го приели с други (наричат се конклудентни) действия – например да продадете имот от наследството, да изтеглите пари от сметката на наследодателя негов наследник, да ремонтирате жилището и т.н.

- Откажете ли се от наследството, връщане няма! При това, вашият дял уголемява дяловете на другите наследници (братя и/или сестри, съпруг). Ако такива няма – наследяват родителите на починалия (баба и/или дядо). Ако и такива няма – негови братя и сестри, или техни деца, ако са починали.

Тоест, освобождаването от задължения обикновено е за сметка на роднините.