Имате земя, която дълги години не е била обработвана, и един ден случайно разбирате, че арендатор е започнал да я обработва без вашето съгласие. Той обаче се държи арогантно и отказва да сключи аренден договор с вас. Как да постъпите, за да блокирате действията на самонастанилия се арендатор?

Един от начините е чрез подаване на жалба до кмета на общината, в която се намира имотът, съветват имотни специалисти. Другият възможен вариант е просто догодина до 15 май някой от собствениците да заяви в Общинската служба по земеделие този имот за субсидии по СЕПП – че той самият ще го обработва. Собственикът може да го заяви и като угар.

Така „нахалният арендатор“ няма да може да представи правно основание за ползване (договор за наем/аренда или документи за собственост) пред Разплащателната агенция, когато излязат застъпванията наесен, и ще бъде санкциониран.

По този начин ще се наруши и владението на арендатора върху имота, защото той може да се опитва да го присвои. Експертите предупреждават собственикът да не оставя арендатора да продължава да владее земята необезпокоявано, защото накрая може да му я отнеме.

Друг начин е да се отправи нотариална покана към арендатора да освободи имота и да пазите документа като доказателство, че не го е владял необезпокоявано 10 години. Защото ако е така, той може да докаже с двама свидетели пред нотариус, че го е владял през този период и да извади констативен нотариален акт на свое име.

Възможен е и друг сценарий – закупувате земеделска земя (нива) и продавачът заявява пред нотариус, че имотът е без тежести. Предишният собственик има сключен договор за аренда с кооперация, която е обработвала нивата. Но този договор не е вписан в Службата по вписванията и не е нотариално заверен, затова не излиза като тежест.

Позовавайки се на спорния договор, арендаторът продължава да обработва нивата, игнорирайки многократните покани от новия собственик да я освободи. Консултант Таня Китик обяснява какво е правното основание за влизане във владение на имота.

Формата на договора е съществен елемент с оглед на неговата действителност. Съгласно Закона за арендата в земеделието, тя следва да бъде писмена, с нотариална заверка на подписите на страните, след което се вписва в нотариалните книги на съответния нотариус.

Ако формата не е спазена, то тогава договорът не поражда действие за никоя от страните. При наличието на документ за собственост и липсата на тежести върху имота собственикът може да влезе във владение на своята земеделска земя незабавно.


Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.