Взели сте решение да купите имот – готов или на зелено, но се чудите доколко е надежден строителят? Дали ще приключи в срок строежа на сградата, която сте харесали за своята инвестиция или за нов дом на своето семейство?


Как да проверим легитимността на фирмата и възможно ли е да проучим какви обекти в минали години са били завършени от тази строителна компания?

Отговорът на тези въпроси дава Централният професионален регистър на строителя (ЦПРС) у нас. Към момента в него са вписани 6500 компании. Регистърът е създаден и се поддържа от Камарата на строителите в България /КСБ/, която има 27 регионални представителства на територията на цялата страна.

Целта на този регистър е да се избегне фирми фантоми да извършват нерегламентирана строителна дейност без необходимата техника и правоспособен технически персонал, както и да се въведе ред в отрасъла. Това съответно е важно и за всеки, който иска да се сдобие с жилище в сграда, построена от професионалисти в бранша.

С какво информацията в регистъра спомага на купувача, решил да  инвестира в имот, изграден от конкретна строителна фирма?

Преди всичко, трябва да имате предвид, че компаниите, които получават разрешения за строеж и други документи, необходими за откриването на строителна площадка в страната, трябва задължително да са вписани в Регистъра на строителя, когато изграждат обекти над 100 кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/.

Те нямат право да извършват строителна дейност без тази задължителна регистрация.

Регистърът издава на строителните фирми удостоверения, които са неразделна част от документацията им при участия в тръжни процедури, както и в самия строителен процес.

Важен аспект, който трябва да се отбележи е, че информацията в регистъра се актуализира всяка година. Ако фирмата не я е предоставила  на ЦПРС, тя автоматично бива заличена от него и това може да се провери чрез справка в сайта на регистъра. Заличаването на компанията е индикация и доказателство, че тя вече няма право да сключи договор за ново строителство или например за основен ремонт.

Търсенето в регистъра се осъществява по области, по ЕИК на компанията или по нейното име, така че с няколко клика на мишката може да  получите достъп до списък с всички строителни фирми с право да извършват строителна дейност в дадена област и град. Може да се запознаете с цялата информация, характеризираща строителя, който сте избрали, както и да проследите през годините какви строежи е имал право да извършва.

Друга полезна информация, която може да получите от регистъра на строителя, е свързана с критериите и изискванията към фирмите. Те са прецизирани по отношение на строително-монтажните дейности (СМР) в конкретни категории и групи.

Какви са изискванията към строителите, за да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя?

Специално избрана от КСБ 15-членна Комисия отговаря за поддръжката и ръководи функционирането и използването на регистъра, като следва издаден за целта от КСБ правилник за реда за вписване и воденето му.

За да бъде вписана дадена строителна компания в регистъра, тя трябва да отговаря на конкретни изисквания, за да се гарантира прозрачност в дейността на строителните компании и за увереност на обществеността, че по строителните площадки в страната ни работят само легитимни представители на бранша, с необходимата квалификация и професионална отговорност.

В тази връзка строителната фирма не трябва да има ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Допълнително към това се прибавя и изискването да не е обявена в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и да разполага с валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията й, изисквани по действащи нормативни актове.

Строителната компания трябва да разполага с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР, както и с необходимия персонал, нает по трудови договори, за техническо ръководство на строежите.

Техническите кадри на фирмата отговарят за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, както и за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност.

Наетият технически персонал трябва да притежава необходимата правоспособност, съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство. Наетите работници съответно трябва да имат необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности.

Критериите за вписване на строителна фирма в дадена категория и група са и по отношение на числеността на персонала, нетните приходи от продажби и балансовата стойност на дълготрайните материални активи, както и производствен опит.

Вписаните в регистъра строители могат да изпълняват строежи от съответната група и категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата група.

Централният професионален регистър на строителя дава отговор на въпроса кои са строителите в България. И гарантира, че вписаните в него  фирми спазват гореизложените изисквания и критерии всяка година, като цели да държи на „светло“ строителния бранш у нас. Всеки купувач има достъп до актуална информация за тези фирми чрез регистъра и може да вземе решение дали да пристъпи към имотна сделка с даден строителен предприемач.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg