Правилата за продажба на скъп дял от държавен имот ще се затегнат и ще са като тези при приватизация на цяло предприятие. Това предвижда проектът за промени в Закона за държавната собственост, одобрени от правителството вчера. 

С тях се ограничават сериозно правата на областните управители. Промените се наложиха след скандала около сделката за част от терена на Царските конюшни в София, сключена на абсурдно ниска цена.

В сега действащия закон при прекратяване на съсобственост между държавата и общините чрез продажба на частта на държавата оценката се възлага само от областния управител. В новите текстове това е предвидено, когато данъчната стойност на частта на държавата е над 10 хил. лв., прекратяването на съсобствеността да се извършва пак от областния управител, но със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Ограничава се и кръгът на субектите, които ще могат да придобият безвъзмездно право на собственост върху частни държавни имоти. Безвъзмездно прехвърляне ще е позволено само в полза на общините. 

В същото време за местните управи се въвежда забрана да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях. Забраната няма да важи, когато ще се изграждат обекти от инвеститор със сертификат клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.

С промените се ускорява издаването на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, на претенции за възстановяване на собствеността и че имотът е отписан от актовите книги на имотите държавна собственост. 

Ще се намали срокът за тези услуги - обикновената поръчка ще се прави за 7 вместо за 14 работни дни, а срокът за предоставяне на бърза услуга ще бъде 3 вместо 7 работни дни. Експресната услуга се премахва.