От сега нататък пасищата, мерите и ливадите да се регламентират в нова процедура, Този законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е гласуван на второ четене от парламентанрата Комисия по Земеделието и храните, съобщава консултант Таня Китик.

Окрупняването следва да се осъществява чрез споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението ще се сключва и актуализира всяка година до 20-ти декември за следващата календарна година.

Подаване на декларация за земеделски земи 

 

И офшорките със земеделски земи   

 

Земеделска земя с много наследници – вариантите

 

Площта на пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици по чл.37б, ал.1 (т.нар. „бели петна“), ще се разпределя между ползвателите. Земите в държавния и общинския поземлен фонд обаче не могат да бъдат разпределени като „бели петна“. Не подлежат на разпределение и имотите, за които собствениците са посочили в декларацията, че не желаят да се включат в масиви за ползване.

Споразумението за създаване на масиви за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители. В частта, когато са разпределени „бели петна“ се смята за правно основание при условие, че е извършено плащане за тях.

На заседанието на Комисията е гласувано и изменение на Закона за аренда в земеделието.

След изменението на закона само собственик на земеделска земя, който притежава над 50% от съсобствения имот или ако е упълномощен от съсобствениците, притежаващи общо със съсобственика повече от половината от съсобствения имот с нотариално заверено пълномощно (заверка на подпис и съдържание), ще може да сключва договор за аренда.

Промените ще влязат в сила от деня на обнародването на Закона в „Държавен вестник“, Първо те трябва да минат през гласуване в пленарна зала, което, според Китик, е вероятно да се случи в рамките на този Парламент.