Строителството в земеделски земи ще бъде забранено, ако не се промени предназначението им.

Това предвижда проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който е качен за обществено обсъждане.

Забрана за строителство ще има върху пасища, мери и ливади, когато са включени в слоя на постоянно затревените.

Промяната на предназначението ще се одобрява от областната дирекция „Земеделие” след извършена проверка на място, която да покаже дали земята се ползва като земеделска.

От аграрното министерство, което е вносител на промените, обясняват, че така страната ни ще изпълни поетите ангажименти към ЕС за опазване на постоянно затревените площи.

Комисия, с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие” ще разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския и държавния фонд.

Улеснява се уедряването на масиви, като е предвидена възможност картата на възстановената собственост и кадастралната карта и регистри да се променят за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието.

Променят се условията за наем на земеделски земи

Подаване на декларация за земеделски земи

Промени в закона за земеделски земи

За да се спре порочната практика несобственици да регистрират в общинските служби договори за наем и аренда, той вече ще се сключва само от собственика или от упълномощено от него лице или от такова, което притежава права върху имота. Договорът задължително ще има нотариална заверка и ще се вписва в службата по вписванията по местонахождението на имота.