Положителна тенденция е, че много млади хора решават да започнат земеделска дейност. В повечето случаи причината е наследена земеделска земя. Възможността за стартиране на собствен бизнес е привлекателна за много хора. Какво подпомагане предлага държавата за реализирането на подобна идея?

При създаване на трайни насаждения върху земеделска земя не е необходимо да се променя статута на земята, а начина на трайно ползване, обяснява консултант Таня Китик. Ще се промени на „Код 11 – Трайни насаждения“.

За да се извърши промяната в начина на трайно ползване, е необходимо собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице да подаде заявление до Общинската служба по земеделие (ОСЗ). Заявлението е за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди.

За имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите. В него трябва да е посочено, че за имотът няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване. Те произтичат от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи“ (трябва да направите справка дали имота ви попада в този слой), може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Началникът на ОСЗ назначава комисия в състав: двама представители на ОСЗ и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. Комисията, съвместно със собственика или упълномощеното от него лице, извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота. В случай, че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите.

Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на ОСЗ. Важна подробност е да се провери дали за въпросното землище са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за да се съобрази процедурата с този факт.

В този случай установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. За извършването на тази услуга се дължи държавна такса, чиито размер можете да научите от Общинска служба земеделие по местонахождение на имота.

Относно програма, която да подпомогне създаването на трайните насаждения: мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година подпомагат само и единствено земеделски производители със съществуващи вече стопанства. За жалост няма програма, по която да получите средства за стартирането на такъв вид дейност.

Освен това е необходимо да имате определен икономически размер на земеделското стопанство. Насаждение от 2,5 дка боровинки например има икономически размер в стандартен производствен обем (СПО) 1241 евро. Това е под всякакъв минимум за участие в програми и мерки.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ известна още като „Млад фермер“ е необходимо да имате икономически размер на стопанството (СПО) минимум от 8000 евро, както и да изпълните още много други условия. По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е необходимо да имате икономически размер на стопанството (СПО) от 2000 до 7999 евро, да имате една приключена финансова година и много други условия.

Ако решите да създадете насажденията със собствени средства, то тогава имате право всяка стопанска година да заявявате насажденията за подпомагане (да получавате субсидии на декар обработваема площ). След като ги създадете и завършите една година и при положение, че увеличите площите поне на 5 дка насаждения и при изпълнение на останалите условия, то тогава ще имате възможност да кандидатствате по подмярка 6.3.

Важно уточнение е, че за да получавате субсидии и да участвате по програми, е необходимо да сте регистриран земеделски производител.

Вижте още: 

Земеделска земя с много наследници – вариантите 

Наем на общинска земя 

Земеделската земя у нас е поскъпнала тройно за 5 години