Собствениците на ниви, определени като „бели петна“, все повече се увеличават. Земята се обработва от арендатор и за нея има споразумение, но може да липсва най-важното за нейния собственик – дължимата рента. Как да постъпим, ако установим, че няма внесени суми в извънбюджетната сметка на общината?

Въпросът относно нивите, определени като „бели петна“, ще е много актуален от тук нататък, посочва консултант Таня Китик. Това е така, защото до този момент разпределението на „бели петна“ не беше толкова масова практика.

Но с изменението в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в други нормативни актове, регулиращи поземлените отношения, разпределението ще стане масово приложимо от следващата 2015 година.

Ако ваш имот е бил разпределен като „бяло петно“ за съответната стопанска година, ползвателят на имота е бил длъжен най-късно до 10-ти септември да внесе определения наем по специална сметка за чужди средства, открита в съответната община.

Ако наемът не бъде платен до тази дата, то тогава арендаторът дължи трикратния размер на наемното плащане.

При неплащане в срок собственикът на имота може да подаде искане до кмета на общината за издаване на заповед за изземването на имота. В тази заповед трябва да бъде указана възможността за внасяне на трикратния размер на средното годишно рентно плащане.

Тази ситуация обаче е приложима, само ако се касае за разпределение на „бели петна“ през настоящата 2014 година, подчертава експертът. Това разпределение е валидно за 2014-2015 стопанска година.

За да знаете от кого да си търсите плащането за по-дълъг минал период, следва да проверите в общинска служба „Земеделие“ на общината, където се намира имотът. Там ще ви информират дали земята ви е била разпределена като „бяло петно“ и за кои години назад става въпрос.

Ако имотът е бил разпределен, можете да се обърнете към общината, от където трябва да ви изплатят полагащата се рента, съветва Китик. Рентата се изплаща за максимум три години назад. Тя се разпределя между всички собственици, ако я потърсят.