В първите месеци на 2023, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт въведе нови опростени условия за услугата „Спестовен план“. В допълнение, клиентите на дружеството вече могат да изберат от разширен списък с възможности за инвестиция за своя спестовен план.

Спестовният план като инструмент дава възможност да се възползвате от месечното инвестиране на малки суми, чрез което си осигурявате една по-добра средна цена в дългосрочен план, без да Ви интересува в какъв цикъл на икономиката се намираме. Средствата се управляват от опитни портфолио мениджъри и анализатори, които ежедневно следят пазарите.

Повече за Спестовният план в договорен фонд като инструмент за инвестиции.
 
Една такса в началото на периода

Освен че спестителите се възползват от обявената по-рано през годината нулева такса за обратно изкупуване, те получават и пълна предвидимост на разходите по спестовния си план, като вече заплащат една фиксирана такса вход в началото на своята инвестиция.

Таксата се изчислява като фиксиран процент на база на крайната натрупана сума при избраните от клиента период и месечна вноска. Дължи се еднократно при първа вноска. Всички следващи вноски до тази сума се изпълняват по цена равна на нетна стойност на активите без допълнително таксуване.
 
Пример за встъпителна такса

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Примерът е базиран на условията предлагани от ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд и е изчислен за минимален срок и вноска. Параметрите варират в зависимост от избрания фонд, период и месечна вноска.

Всички такси и параметри по новите Спестовни планове може да видите тук.

Избор между 7 фонда с различни профили

Като част от модернизацията на услугата ЕЛАНА Фонд Мениджмънт разширява и избора на фондове, към които клиентите могат да стартират своя спестовен план. На практика това вече е възможно да се случи почти с всички фондове на дружеството (изключение прави само ЕЛАНА Фонд Свободни Пари, който по принцип е освободен от такси за емитиране и обратно изкупуване), като по този начин спестителите могат да се възползват от различни инвестиционни стратегии и рискови профили, според своите нагласи и цели. Всички възможности за Спестовен план с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт тук.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага 8 взаимни фонда с различен рисков профил, измежду които 2 Консервативни, 2 Балансирани и 4 Агресивни. По-високият риск, който поемате със своята инвестиция, от своя страна носи и по-висока прогнозна доходност на края на препоръчителния период.

Ако не знаете кой профил е подходящ за вашите цели, може да определите личния си инвеститорски профил с нашата анкета.

Специалистите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт с удоволствие ще ви предоставят безплатна консултация, пишете на spesti@elana.net, потърсете на тел. +359 2 81 000 65, или използвайте чат опцията на нашия уебсайт: elana.net/fund-management
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.