2007 г. остана в историята като годината на IPO-тата. Инвестиционната общност очакваше такава да е и тази година. Но... влошаването на конюнктурата на финансовите пазари в световен мащаб доведе до отмяна на редица IPO-та.

Статистиката на Комисията за финансов надзор показва, че през 2008 г. са потвърдени 26 проспекта за първично публично предлагане. Резултатът обаче е три IPO-та - на Меком, Херти и Железопътна инфраструктура – холдингово дружество. Първото дружество предложи за записване 10 682 800 броя акции, а направените поръчки бяха за общо 2 603 614 книжа, като срокът на IPO-то беше удължен. Херти предложи за записване 3 милиона нови акции. Емисията на ЖП инфраструктура бе в размер на 5 583 411 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Минимална емисионна стойност е 5 лв. Повечето анализатори бяха на мнение, че и трите предлагания са неуспешни. Появата на Софарма Трейдинг на борсата също бе посрещната без какъвто и да е ентусиазъм от страна на инвеститорите.

В края на миналата година над 60 компании заявиха, че планират публично предлагане на БФБ-София. Нито едно от тях не се престраши и не излезе на борсата. "Моментът не е подходящ за набиране на капитал чрез борсата". Това беше обяснението на всички дружества, които оставиха тази крачка за „по-добри времена на борсата”.

Така IPO-манията в България към момента не съществува. Според анализаторите основният проблем е, че параметрите на емисиите са били разработвани при доста различни условия на пазара, когато склонността на инвеститорите към риск е била много по-голяма. Негативните настроения на световните пазари, пренесли се и на родна почва, стои в основата на нежеланието на инвеститорите да плащат справедливата стойност, както и да инвестират в очаквания.

Отлагането на някои листвания в крайна сметка може да има и благоприятен ефект за инвеститорите. При следващите IPO-та емитентите ще трябва да се съобразят с новите реалности, с понижената толерантност на инвеститорите към риска, с чувствително по-ниските цени, на които се търгуват книжата на сходни компании и които съответно ще бъдат ползвани като ориентир при оценката. Всичко това следва до доведе до много по-разумни нива на емисионните стойности.

Независимо от условията към момента, повечето анализатори са на мнение, че IPO-та на пазара ще има. Позитивният елемент в настоящата ситуация може да се търси в това, че ще се пречупи разбирането за IPO като синоним на бърза и най-вече безрискова доходност. Що се отнася до IPO- пазара през 2009 г. инвестиционната общност е на мнение, че трябва да си много смел, за да излезеш на пазара по време на криза.