Двадесет и три са личните сметки, разкрити в Националния регистър на емисиите от потенциални спекуланти на въглеродния пазар. Те се отличават от сметките, които поддържат 139-те оператори на инсталации, емитиращи парникови газове. Някои от акаунтите са направени още през 2008 година, съобщават от Националния регистър, който през тази седмица блокира. Преди техническият срив да спре работата на регистъра, през него е отчетена търговия с общо 9.4 млн. квоти, съобщи в интервю за DarikFinance.bg София Ненова, началник Отдел „Разрешителни за търговия с емисии” към Изпълнителната агенция по околна среда.

Каква е причината да блокира Националният регистър на емисиите през тази седмица?

Основната причина за временно преустановеният достъп до системата е прекъсна  връзка между Българският и Независимият регистър на транзакциите. От страна на Изпълнителната агенция по околна среда и фирма Контракс са предприети всички задължителни мерки по отстраняване на възникналия технически проблем.

За времето, в което Националният регистър не работи ИАОС  поддържа непрекъсната връзка с Независимия регистър на транзакциите с оглед  възстановяване на връзката между двата регистъра във възможно най-кратки срокове, от тяхна страна бе получено потвърждение за възстановяване на нормалната работа на регистъра на 23.06.2010 г. 

Колко са регистрираните в него лица към момента и има ли сред тях такива, които не участват в Националния план за разпределение на квоти?

В Националния регистър са открити 139 операторски сметки, съгласно процедурата предвидена в Регламент 2216/2004 на Европейската комисия.

В Националния регистър на практика сметка може да открие всеки – като както инвестиционните посредници, така и други юридически и физически лица. Досега в него има 23 лични сметки, като някои от тях са открити още от 2008 година.

Каква е възможността за откриване на сметка в регистъра от страна на лица, които имат чисто търговски или спекулативни намерения?

Съгласно Наредбата за реда и начина на функциониране на Националния регистър, сметки в регистъра могат да открият оператори на инсталации притежаващи разрешително за търговия с емисии, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда. Лични сметки в Регистъра могат да открият физически и юридически лица.

Откриването на сметка става след подаване на заявление до администратора на регистъра, а това е Изпълнителната агенция по околна среда. Към него трябва да има декларация, че се приемат общи условия за работа с регистъра, копие от документ за самоличност, когато става въпрос за физическо лице, карта за идентификация по БУЛСТАТ и копие от заверено актуално състояние (за юридически лица), както и копие на платежно нареждане за платена годишната такса за откриване и поддръжане на сметка регистъра.

Националният регистър спазва стандартите за сигурност, автентификацията и правата на достъп, съгласно приложение ХV на Регламент на Комисията 2216/2004г.

Еднакви ли са тарифите за всички регистрирани? Колко струва ползването на услугите на регистъра?
 
За вписване в Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове се събира такса в зависимост от количеството квоти, които се разпределят чрез Националния план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове, както следва:

1. За инсталации, получаващи до 25 000 квоти годишно – 50 лв. на година;

2. За инсталации, получаващи 25 000 и повече квоти годишно – по 0.004 лв. на квота на година;

3. За юридически и физически лица, които не участват в разпределението – 100 лв.

Обобщено таксите за откриване на сметки в Националния регистър се заплащат ежегодно.

Колко регистрирани успяха да сключат сделки до момента?

До момента предприятията в европейската схема за търговия с емисии са успели да изтъргуват 9 468 274 квоти.

Имате ли информация за лица, които са регистрирани и в регистрите на други държави, тъй като стана ясно, че такава възможност съществува?

Изпълнителната агенция за околна среда не разполага с такава информация.

Колко души работят в Националния регистър на емисиите? Предстои ли някакво увеличаване на състава?

Съгласно Регламент 2216/2004г. на Европейската комисия всеки администратор на регистъра има право да оправомощи до двама служители администратори на Националния регистър. В Изпълнителната агенция по околна среда пряко отговорни за администрирането на Регистъра са двама служители.

Ползван ли е чужд опит при създаването на  българския регистър на емисиите? Смятате ли да осъществите партньорство с колеги от други страни, които имат по-голям опит в този сектор?

Българският регистър е електронна база данни за администриране на квоти за емисии на парникови газове. Регистърът използва GRETA Software, за който се заплаща ежегодна лицензионна такса. Създаден е по проект предоставен от Датската агенция по околна среда. Националният регистър е технически разработен за целите на схемата за търговия с емисии. Освен от нашата се използва от още няколко страни. За в бъдеще се предвижда  партньорство с колеги от други страни.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!