Земи за 66 млн. лева притежава Адванс Терафонд АДСИЦ, сочи месечният бюлетин на компанията. 83% от инвестираните средства в общия портфейл на дружеството са в земеделски земи, а 17% са в градски терени.

44% от притежаваните активи се намират в Североизточен регион, 30 % са в Северен Централен регион, 15 % в Северозападен регион. В Южен Централен регион дружеството държи 8% от активите си, а в Югоизточен регион – 3%.

Към края на месец ноември Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 217 000 дка земеделска земя. Средната цена на придобиване за този месец е 270 лв./дка. Средната цена на портфейла от земеделски земи на дружеството с всички разходи е 217 лв.

Дружеството извърши поредната замяна на 33 свои земеделски имота в общ. Гълъбово, област Стара Загора за 2 общински земеделски имота с общ размер 204 дка. В направените 5 замени до сега в областите Стара Загора, Сливен и Хасково, дружеството има окрупнени земи общо за 2 067 дка.

Към 30.11.2007 г. постъпленията от наем и аренда за стопанската 2006-2007 година са в размер на 364 442 лв. Кампанията по събиране на вземанията по договорите за наем и аренда приключва в края на месец декември 2007г.


За първите два месеца от стопанската 2007-2008 година, октомври и ноември, Адванс Терафонд АДСИЦ сключи договори за наем и аренда на 35 450 декара, които съставляват 16.3% от земите, закупени до момента. Вземанията на дружеството от земеделските производители по договорите за аренда и наем за 2007-2008 г. са застраховани в Българска Агенция за Експортно Застраховане.

В днешната търговия книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ се движат без изменение в цената. При прехвърлени над 5 700 книжа, стойността им се запазва от 2 лева за акция.