В края на третото тримесечие нетните активи на Колективните инвестиционни схеми /КИС/ достигат 890.19 млн. лв., като отчитат 327.21% ръст на годишна база. Те се формират от 50 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор. Управляващите дружества в края на третото тримесечие са 27, а управляваните от тях активи възлизат на 1 039.75 млн. лв. и отбелязват 54.29% ръст в рамките на разглежданото тримесечие и 235.78% ръст на годишна база.

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ към 30 септември са 54. Активите, акумулирани от тях надхвърлят 1 млрд. лв., достигайки 1004 млн. лв., в които 90% дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, шестте, които секюритизират земеделска земя, имат 33.89% относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през третото тримесечие, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел имат 7.60% дял в обема, 1.49% дял в оборота и 4.11% в броя сделки. АДСИЦ формират 4.04% от пазарната капитализация на борсата.