Облигациите на Авто Юнион Груп ЕАД / с предишно наименование Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД /ще бъдат допуснати до търговия с решение на Комисията за финансов надзор. Проспектът за предлагане на емисията е одобрен и емисията ще бъде вписана в публичния регистър на КФН. 

Дълговите книжа са на обща стойност 7 500 000 евро, кат оемисията е разпределена в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.

Фиксираната лихва е 9.5 % на годишна база, с 6-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 60  месеца, считано от 14.04.2009 година, а падежът е на 14.04.2014 година.

През месец май тази година Комисията на защита на конкуренцията разреши на Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД да придобие 100% от капитала на Авто Юнион АД, а на 23 юни дружеството обяви, че ще направи непарична вноска /апортна/ на собствен недвижим имот в капитала на новоучредяващо се дружество с Авто Юнион Център ЕООД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!