Серия от срещи с публични дружества започва Българска фондова борса. Поводът е опасността към 1 юли някои от тях да не покриват минималните изисквания за търговия и да бъдат делистнати.

От борсата съобщават, че първите две срещи от поредицата са вече проведени и на тях са се отзовали представители на всичките поканени 20 дружества.

В диалог с компаниите борсата ще изяснява вижданията на мажоритарните собственици и мениджмънта относно политиката им за борсово присъствие, отношението им към миноритарните акционери, стратегията им за присъствие в публичното пространство и други.

През месец януари Съветът на директорите на БФБ-София АД взе решение за промени в правилника за дейността си, касаещи реорганизацията на сегментите в Неофициален пазар, а именно – 4 000 лв. оборот и 5 сделки средномесечно за последните 3 месеца.

През месец февруари промените бяха одобрени от Комисията за финансов надзор. Към днешна дата около 200 дружества не отговарят на горните минимални критерии.

Статистиката показва, че 19 от дружествата са в ликвидация или несъстоятелност; 19 са с 0% фрий флоут; 190 са с под 5 сделки средномесечно за последните три месеца; 202 дружества имат под   4 000 лева средномесечен оборот за последните три месеца; с акциите на 111 от тези дружества през последните три месеца няма сключени сделки, а 63 компании през последната една година не са се търгували въобще.

Без договор с информационна агенция за задължително оповестяване на информация са 47 дружества. Статистиката показва, че инвестициите на българските институционални инвеститори (пенсионно осигурителни дружества и колективни инвестиционни схеми) в горните дружества са пренебрежимо малки – едва 0.2% от общите им активи, като са концентрирани основно в около 20 дружества.