Технологичната компания Бианор Холдинг АД е встъпила като солидарен длъжник по договор за овърдрафт кредит на своето дъщерно дружество Бианор Сървисиз ЕООД.

По силата на този кредит Бианор Сървисиз ЕООД ползва многоцелева кредитна линия в размер до 250 000 долара на САЩ от УниКредит Булбанк АД, става ясно от информацията, разпространена чрез X3 News.

От дружеството съобщават, че освен поемането на кредитните ангажименти, от холдинга обезпечават овърдрафт кредита с ипотеки върху собствени на Бианор Холдинг АД имоти и залог върху вземания на Бианор Холдинг АД при УниКредит Булбанк АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!