През юли 2010 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо юни поради подобряване на бизнес климата в промишлеността и сектора на услугите. Това показва статистиката на Националния осигурителен институт /НСИ/.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през юли 2010 г. нараства  с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на по-оптимистичните  оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Оценката за настоящата производствена активност също се  подобрява /балансовият  показател се покачва с 3.9 пункта/. Очакванията за бизнес състоянието и дейността през  следващите месеци обаче са по-умерени в сравнение с изразените мнения през миналия месец. По отношение на очакванията за персонала все още има намерения за съкращаване сред 12.5% от предприятията.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли намалява с 0.6 пункта в сравнение с април и достига 67.9%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

През юли основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. В положителна посока са предвижданията  за износа през следващите  три месеца.

По-благоприятно се оценяват също конкурентните позиции на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазарите в страните във и извън Европейския съюз. По отношение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца няма очаквания за повишение.

През юли 2010  г. равнището на съставния показател „бизнес климат” се понижава с  близо един пункт поради влошените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията. По мнение на стопанските ръководители има намаление на строителната дейност в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца са по-неблагоприятни, независимо че делът на предприятията, които очакват производството да нарасне, е 27.4%. Същевременно се предвижда по-нататъшно съкращаване на персонала. Спрямо юни леко се е намалил броят на клиентите със закъснения в плащанията.

Настоящата осигуреност на производството с поръчки е малко по-добра отколкото през юни. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.7 месеца при 4.5 за април. Очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца обаче са по-песимистични отколкото преди три месеца.

Основните проблеми, които пречат на дейността на строителните предприятия, продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на финансови средства  и недостатъчното търсене, като през юли особено се засилва негативното влияние на първия фактор при известно отслабване на влиянието на другите два фактора.

Относно цените в строителството предвижданията на строителните предприемачи са в посока на запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Низходящата тенденция на съставния показател „бизнес  климат” продължава и през юли - равнището му е с половин пункт под това за предходния месец. Настоящото  бизнес състояние на предприятията се подобрява, но са влошени очакванията  за следващите шест месеца. По данни от бизнес анкетата търговците на дребно имат по-слаби очаквания за увеличение на продажбите през следващите три месеца. Като  цяло очакванията на предприемачите за поръчките към доставчиците са също песимистични.

Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора.

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 4.0 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и оценките за настоящото търсене на услуги, но очакванията за следващите три месеца са по-песимистични.

Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора. Вторият по тежест фактор е конкуренцията, чието негативно влияние нараства през юли с 5.3 пункта в сравнение с предходния месец.

По мнение на мениджърите през следващите три месеца не се очаква повишение на продажните цени в сектора на услугите.