4. 927 млрд. евро е държавният дълг на България в края на юли, сочат данните от Министерството на финансите. Вътрешният е 1.567 млрд.  евро, а външният - 3. 360 млрд. евро. Това представлява спад с около 18,9 млн. евро в сравнение с месец по-рано, но това се дължи главно на валутно – курсовата разлика.

В края на отчетния период, делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 14.2%, като запазва нивото си от предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9.7%, а на вътрешния държавен дълг е 4.5% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 31.8%, а външните - от 68.2%.

В края на юли валутната структура на дълга достига следните стойности: 19.1% - в щатски долари; 52.2% - в евро; 25.7% - в левове и 3.1% - в други валути.

Извършените плащания през юли възлизат на 113.7 млн. лв.

По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на тези в евро, който е 54.1%, следван от 33.9% в лева и 10.7% в щатски долари. Държавногарантираният дълг през месец юли достига до 646.9 млн. евро.

В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 15.7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Намалението на държавногарантирания дълг се дължи основно на извършените плащания, както и на валутно-курсови разлики. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1.9%.