Към 30.09.2009 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 1 209 117 хил. лв. при 1 240 051 хил. лв. към 30.09.2008 г., или се наблюдава спад от (-2.5 %) на годишна база. Това показват данните на комисията за финансов надзор.

Брутният  премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари - септември 2009 г., е 1 049 844 хил. лв., с което е реализиран спад от 0.2 % на годишна база. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 549 990 хил. лв., като ръстът на годишна база е 0.8 %.

Размерът  на брутните технически резерви (които  представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 13 % на годишна база и достига 1 224 456 хил. лв.

Сумата  на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 758 900 хил. лв., като нарастването на годишна база е 16.9 %.

Техническият  резултат, отчетен от дружествата по общо застраховане възлиза на 12 195 хил. лв. при 9 938 хил. лв. за деветмесечието на 2008 г.

Премийният  приход от директно общо застраховане е 1 034 133 хил. лв., при 1 035 557 хил. лв. за деветмесечието на 2008 г.

Към 30.09.2009 г. най-голям дял на пазара по директно общо застраховане заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (43.5 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26.8 %) – общо 70.4 % от премийния приход по директно общо застраховане, реализиран в сектора.

Размерът  на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 1 058 101 хил. лв., от които 1 043 826 хил. лв. е премийния приход на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Брутните технически резерви по активно презастраховане възлизат на 795 435 хил. лв.

Най-голям  дял на пазара по активно презастраховане  към края на септември 2009 г. заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и  „Други щети на имущество”), съответно от 49.2 % и 32.9 %.

Брутният  премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на септември 2009 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 159 273 хил. лв., с което е реализиран спад от 15.2 % на годишна база. За периода януари - септември 2009 г. нито едно от дружествата по животозастраховане не е извършвало дейност по активно презастраховане. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 61 420 хил. лв., като ръстът на годишна база е 19.7 %.

Размерът  на брутните технически резерви нараства с 11.6 % на годишна база и достига 492 390 хил. лв.

Към края на септември 2009 г. сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 964 315 хил. лв., като нарастването на годишна база е 7.6 %. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 13 855 хил. лв. при 3 990 хил. лв. за деветмесечието на 2008 г.

С най-висок относителен дял, както  в премийния приход, така и в  изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 74.5 % и 73.4 %.

Брутният  премиен приход по доброволно здравно  осигуряване за периода януари - септември 2009 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 30 092 хил. лв., с което се реализира ръст от 29.7 % на годишна база. Възникналите претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 14 605 хил. лв., при 13 982 хил. лв. за деветмесечието на 2008 година.

Размерът  на здравноосигурителните резерви  нараства с 6.0 % на годишна база и достига 13 477 хил. лв.

Сумата  на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 67 616 хил. лв., като нарастването на годишна база е 22.8 %.

Техническият  резултат, отчетен от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на  1 091 хил. лв. при (-3 899 хил. лв.) за деветмесечието на 2008 г.

С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 32 % и 37.8 %.

Броят на здравноосигурените лица по действащи към 30.09.2009 г. договори на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 338 893,  при 380 561 към края на деветмесечието на 2008 г.