33 пъти е скочила печалбата на цигарения Булгартабак Холдинг АД за една година. В края на септември 2011 година дружеството отчита 34.705 млн. лв. нетна печалба при 1.862 млн. лв. година по-рано. Печалбата на акция е 4.71 лв., докато за деветмесечието на 2010 година доходът е 0.25 лв. на лот, показват неконсолидираните неодитирани данни, публикувани в БФБ.

Причина за високия резултат са по-високите приходи от продажби, оптимизацията на разходите и най-вече изплатените дивиденти от дъщерните компании в Благоевград и София.

Според публикувания в БФБ отчет приходите от дейността за първите 9 месеца на годината възлизат на 56.274 млн. лв. От тях приходите от продажба на продукция са 24.620 млн. лв.

Прави впечатление, че дружеството отчита ръст на приходите от права върху търговски марки. При 7.438 млн. лв. за деветмесечието на 2010 година, в края на септември 2011 изплатените роялти възлизат на 9.782 млн. лв., което е с 31.51% повече.

Дружеството е успяло да извлече и 17.53% по-голяма инвестиционна доходност. Тъй като е разполагало с по-големи суми в наличност, мениджърите му са успели да ги вложат така, че в края на периода да получат 1.437 млн. лв. постъпления от лихви по депозити.

Паричните средства в холдинга възлизат на 22.058 млн. лв. , което е с 10.699 млн. лв. по-малко от съпоставимия период. Основната причина е в изплатения дивидент към акционерите. 

През месец юни дъщерните дружества Благоевград - БТ АД и София- БТ АД изплатиха общо 38.159 млн. лв. дивидент на холдинга. Общо Булгартабак Холдинг АД пък разпредели 52.983 млн. лв. дивидент, използвайки и резерва си от натрупани печалби. За мажоритарният акционер към тази дата в лицето на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, бяха заделени 42.287 млн. лв.

Въпреки, че отчита свиване на бандеролния пазар у нас с 12%, холдингът успява да подобри позициите си сред пушачите в България. Съществено се подобрява и износа на продукция, като през деветмесечието холдингът е осъществил износ на 11.601 млрд. къса цигари при 9.297 млрд. година по-рано.

Осъществени са първи износи на цигари за Полша, Хърватия, Израел, Туркменистан и Молдова. През четвъртото тримесечие се очаква да бъде осъществен и първият износ за Русия.

В отчета към 30 септември Булгартабак холдинг АД е с активи за 80.279 млн.лв. Дни преди това вече бе известно, че БТ Инвест приватизира 80% от холдинга срещу сумата от 100.1 млн. евро.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!