По предварителни оперативни данни, произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първо тримесечие на 2010 година възлиза на 14.050 млрд. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 1 862 лева от стойностния обем на показателя.

Спрямо първо тримесечие на 2009 година реалния спад на БВП е 3.6% съобщават от НСИ.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо първо тримесечие на 2009 година и достига до 29.9 % през първо тримесечие на 2010 година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 66.7 %, което е с 1.8 процентни пункта повече на предходната година.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.6 процентни пункта и достига до 3.4 % през първо тримесечие на 2010 година.

Промените в структурните дялове се обуславят от реално намаление на добавената стойност в сектора на услугите с 1.2% , докато добавената стойност, създадена от индустриалния и аграрния сектори бележи спад съответно с 0.9 % и 1.3 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

За индивидуално потребление на населението през първо тримесечие на 2010 година се изразходва 76.7 % от произведения БВП. Реалното намаление на показателя е 5.7 % спрямо съответното тримесечие на 2009 година. Индексът на физическия обем на инвестициите (бруто образуване в основен капитал4) 85.1 % определя относителен дял на тази категория от 22.6 % от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1 197 млн. лева стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот се е увеличил реално с 6 %. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 5.9 %, докато вноса на стоки и услуги отчита намаление спрямо съответното тримесечие на 2009 година е 2.6 %.