Как оцелява българският бизнес? Отговорът е трудно. Статистиката на НСИ дава една мрачна картина на жизнения цикъл на предприятията в страната. От създадените през 2006 г. компании в България, до 2011 г. са оцелели само 5.6%.

 

От друга страна близо половината от всички дружества, които са регистрирани в страната през 2011 г. са имали нула заети. Т.е. повечето от тях или са оперирали в сивия сектор или са служели като параван за финансови потоци.

 

През 2011 г. в България са действали 319 937 активни предприятия, което е с почти 1.2% по-малко в сравнение с предходната 2010 година. А 140 119 от тях не са наели никакви служители. В следващата група „1-4 наети” попадат 127 657 предприятия, или 39.9% от общия брой.

 

Броят на заетите лица в групата „10 и повече” съставлява 71.8% от заетите в периода 2007 - 2011 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 9.5% от общия брой активни предприятия.

 

Почти 11.0% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са новородени през 2011 година. Но за последните пет години средногодишно са се раждали малко над 15.7% от броя на активните през периода предприятия. Видимо е силно забавяне на икономическата активност.

 

За периода 2007 - 2011 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 43.9%.

 

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор „Финансови и застрахователни дейности“, където делът на тези, сполучливо преживели петгодишния период, е почти 10.2%. На другия полюс са предприятията от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ със стойност малко над 2% по този показател.

 

През 2010 г. броят на умрелите предприятия възлиза на 25 650 или малко над 7.9% от всички активните предприятия през годината. В резултат на умирането им работните си места са загубили над 3.2% от заетите през същата година лица. Почти половината умрели предприятия - 12 379 са били класифицирани в сектор „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството“.