Ръст от 52% бележат заявленията за присъединяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към мрежата на ЧЕЗ, съобщават от другеството. Статистиката обобщава постъпилите искания към 30 септември тази година и сравнява данните с тези от същия период на 2009 година.

Само за първите девет месеца в компанията са постъпили 606 заявления за присъединяване на ВЕИ, докато общо за миналата година броят им е бил 398. Пропорционално нараства и заявената мощност, която ЧЕЗ трябва да инсталира – от 453.67 мегавата на 628.57 мегавата.
 
Докато заявленията за присъединяване се увеличават драстично, одобрените от регулатора инвестиционни средства остават константна величина. За да изпълним законовите си задължения, ни се налага да пренасочваме част от средствата за рехабилитация и модернизация на съоръженията по мрежата и подобряване на качеството на захранването, каза в съобщение до медиите Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България.
 
За периода 2008–2012 г. ДКЕВР признава на ЧЕЗ инвестиции в размер на 71 млн. лева годишно. Съотнесено към броя на клиентите (2.2 млн.), които компанията обслужва, това означава, че годишно ЧЕЗ може да инвестира по-малко от 35 лв. на потребител. За сравнение сумите при електроразпределителните дружества EVN и E.ON са съответно 75 и 65 лева.
 
За да успее да изпълни законовите си задължения по присъединяването на ВЕИ и да предложи нужното високо качество на услугите за своите клиенти, компанията се нуждае от годишни инвестиции в размер на 130 млн. лева.