Днес ви представяме профила на Централна кооперативна банка АД.


Централна кооперативна банка АД

Централна Кооперативна Банка АД /ЦКБ/ е регистрирана на 28 март 1991 г. с решение на Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност. В началото БНБ издава на ЦКБ лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната.

Предмет на дейност

Предмет на дейност на ЦКБ е публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск, банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти.

Финансови показатели

За юли-септември нетната печалба на Централна кооперативна банка АД възлиза на 2.7 млн. лв. и намалява със 17% спрямо третото тримесечие на миналата година. Общо за деветмесечието ЦКБ отчита нетна печалба от 10.417 млн. лв., което е увеличение на печалбата спрямо същия период на миналата година от 1.67%.

Нетният лихвен доход на ЦКБ намалява до 46.3 млн. лв. за януари-септември 2009 спрямо 47.3 млн. лв. нетен лихвен доход година по-рано.
Към края на септември тази година общите активи на ЦКБ са 1.8 млрд. лв. и се увеличават с 9.9% спрямо края на септември 2008.

Неодитирана печалба за първите шест месеца на 2009 г. е в размер на 7.697 млн. лв..  Година по-рано банката отчете 6.954 млн. лв. положителен финансов резултат. В края на второто тримесечие привлечените средства от небанкови институции, граждани и клиенти заемат около 97% от пасивите на банката, като тяхната стойност е 1.529 млрд. лв., или с 11% повече от сравнимия период на 2008 г. Балансовата стойност на нетните вземания от предприятия и експозиции на дребно възлизат на 1.097 млрд. лв., или повишение от 34% спрямо юни предходната година. Коефициентът на ликвидност на банката към 30 юни е 22.82%.

Финансовият резултат на Централна кооперативна банка към края на март тази година е нетна печалба в размер на 7.092 млн. лв. и нараства спрямо същия период на предходната година с 4.35%. Нетният доход от лихви за периода възлиза на 17.572 млн. лв. при 15.329 млн. лв. към края на март 2008 г., като увеличението е с 14.63%. Разходите за дейност на групата през първото тримесечие на 2009 г. нарастват с 3.46% в сравнение с равнището им от краая на първото тримесечие на 2008 г. и достигат 18.709 млн. лв. На 31 март тази година балансовата стойност на активите на ЦКБ е 1.776 млрд. лв. Спрямо предходното тримесечие те се увеличават със 75.909 млн. лв. или с 4.46%.

Борсова информация


Акционерният капитал на ЦКБ АД към момента възлиза на 83 155 092 лева и е разпределен в 83 155 092 броя акции, всяка с номинал 1 лев. Акциите са поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Акциите на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "В" на "Българска фондова борса - София" АД. Основен акционер на банката е Химимпорт, който пряко и чрез свързани лица, по смисъла на ЗППЦК контролира над 70% от гласовете от общото събрание на акционерите на ЦКБ АД.

Пазарът за компанията

Цветослав Цачев, ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг:

Централна кооперативна банка има едно от най-ниските съотношения цена/собствен капитал (Р/В) сред банките в Източна Европа, а не само у нас. В същото време българската банка работи на печалба и има атрактивен коефициент цена/печалба. ЦКБ също така не оповести към полугодието рязко увеличение на лошите кредити или на отделените средства за провизии. Причини за това неравновесие може да се открият основно в две насоки. Първата са детайлите в самите отчети на банката. Делът на печалбите от финансови инструменти за търгуване нарасна съществено през второто тримесечие. Инвеститорите явно отдават предпочитания на печалбите от основната дейност на банките, дори и при относително по-висока цена на акциите им. Другата причина за неравновесието е свързана със спецификите на българския пазар. ЦКБ е една от най-ликвидните акции, а сред акционерите й има институционални инвеститори от страната и чужбина. Позицията стана жертва на паническото бягство от рискови активи и на високата си ликвидност. Българският пазар продължава да изостава във възстановяването си, защото големите чуждестранни инвеститори изпитват сериозни трудности при покупка или продажба на пакети. Малкото активни чужди инвеститори или имат значително участие в ЦКБ, или в акции на останалите други дружества от групата на Химимпорт. Поради това не са склонни да увеличават експозициите си дори и при голямата разлика в коефициентите за оценка спрямо другите банки в Източна Европа.

* От Централна кооперативна банка АД отказаха разговор по темата.

Ако имате въпроси към мениджмънта на публичните компании, изпращайте ги на ekip@darikfinance.bg.


* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!