Правителството предостави три концесии за добив на подземни богатства, съобщиха от  пресслужбата на Министерския съвет.

За срок от 25 години Пътстрой-Габрово АД, гр. Габрово, получи разрешение за извършване на добив на строителни материали - варовици от находище Козирог. То се намира в землището на с. Кози рог, община Габрово и с. Янтра, община Дряново и е с площ 343 504 кв.м. Фирмата планира да извърши инвестиции за над 1 163 000 лева.

Ескана АД, гр. Варна, е концесионер за 25 години на находището Горен Близнак, от което ще добива строителни материали - пясъци. Находището е с площ от 173 582 кв. м и се намира в землището на с. Близнаци, община Аврен. Очакваните концесионни плащания за периода на концесията са в размер на над 1 927 850 лв. при планирани инвестиции за над 2 020 354 лв.

За срок от 10 години ПИ ЕС АЙ АД, гр. Стара Загора, получи разрешение за извършване на добив на строителни материали - варовици, годни за ползване в пътното строителство, от находище Исенов връх. Находището е с площ 160 586 кв.м и е разположено в землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора. За периода на концесията фирмата планира да инвестира 195 000 лева. Очакваните постъпления от концесионни плащания са за над 446 200 лв. 

Правителството прие и промени в свое решение от 20 ноември 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на скално-облицовъчни материали, от находище Воденицата-4, с. Кобилино, община Ивайловград. С поправките се определя размер на концесионно плащане не само за добития материал, използван за краен продукт цепени плочи, но  и за останалата част от добитото подземно богатство, което може да бъде използвано за строителни цели - фракции в пътното строителство.

Министерският съвет даде и четири разрешения за проучване на залежите на строителни материали в площи на територията на областите Кърджали, Видин, Пазарджик и Варна.

За една година Андезит ООД, гр. Бургас, ще оперира в площта Пчела - 1.  Тя е разположена на територията на община  Момчилград и е 0.85 кв. км. Очакваният минимален размер на инвестициите е 37 300 лева, а средствата, предвидени за опазване  на околната среда, са в размер на 3 730 лв.

Кабинетът разреши на Уайтстоун ООД, гр. Монтана, да извърши проучвателни дейности в площ Перла /0.86 кв. км/, разположена в землището на с. Орешец, община Димово. Срокът на разрешението е 18 месеца. Намеренията на дружеството са да инвестира 105 200 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда  възлиза на 10 520 лв.

Евровел ООД, гр.Велинград получава разрешение за проучвания в площта Септември, разположена в землищата на град Септември и село Злокучене, община Септември. Размерът й е 0.91 кв. км, а срокът на разрешението - шест месеца. Фирмата ще инвестира минимум 27 300 лв., а стойността на мероприятията по опазване на  околната среда е 2 800 лв.

За срок от 6 месеца Грифком ООД, гр. Варна ще извършва проучвателни дейности в площ Рахито /0.12 кв. км/, разположена в землището на гр. Бяла, община Бяла. Очакваните минимални инвестиции са в размер на 29 300 лв.,а стойността на мероприятията за опазване на околната среда - 3 000 лв.