Близо 700 хил. лв. събра столичната НАП за два месеца и половина от неплатени в срок глоби, наложени от различни държавни органи, съобщиха от приходната агенция.

Само през последните 30 дни сумата на платените глоби е нараснала повече от два пъти. Най-често това са глоби, налагани от КАТ, санкции на регионалните дирекции за опазване и контрол на общественото здраве /бившите ХЕИ/, на горски стопанства и други публични взискатели.
С вливането на Агенцията за държавни вземания в НАП от началото на 2010 г., събирането на неплатените в срок глоби се извършва от приходната администрация.

След промяната, всеки клиент на НАП, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски задължително се проверява за просрочени глоби. Данъчните инспектори издават удостоверението едва след като дължимите суми бъдат платени. През 2009 г. столичната НАП е издала повече от 73 хил. такива удостоверения.

Удостоверенията за липса на данъчни и осигурителни задължения се изискват от много държавни органи по различни поводи - например при отпускане на банков кредит, за участие в обществени поръчки, при издаването на разрешително за оръжие и др.

Глобите по фишове и наказателни постановления, налагани от различни държавни органи, се плащат доброволно в установените от закона срокове по сметките на съответното министерство и ведомство. Едва след като длъжниците не платят в законовия срок данните им се изпращат в Националната агенция за приходите, където сумите могат да бъдат събирани по принудителен ред.