Поръчки за записване на акции от емисията 4 млн. ценни книжа, издадени от Орфей клуб Уелнес АД започва от днес.

Срокът за подаване на поръчките в инвестиционния посредник ИП Популярна каза-95 АД е до 5 ноември включително, като съгласно графика на първичното публично предлагане, на 6 ноември ще бъде обявена емисионната цена. Тя ще се определи по метода „бук-билдинг”, като първоначално е обявена номинална стойност на новите акции 1 лв. и минимална емисионна 1.01 лв. за лот.

На 6 октомври ще бъде обявен и общия брой разпределени по поръчки акции. Заплащането на разпределените акции ще започне от 9 ноември и ще продължи до 11 ноември, като в този период инвеститорите биха могли да подадат отказ от направените заявки.

Основната причина за IPO от страна на дружеството е мобилизиране на финансов ресурс от фондовия пазар с цел инвестиране в динамично развитие на основната дейност на дружеството. За 2009 година това е първият опит за набиране на средства от капиталовия пазар чрез  първично публично предлагане на акции.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!