Предлагането на емисии от Държавни ценни книжа със срочност 3, 5 и 10 години, деноминирани в лева, утвърди Министерство на финансите за 2008 година. Всяка от емисиите ще бъде с обем до 250 млн. лв. с фиксирани купони.

Ще се запази предлагането на тримесечни сконтови ДЦК до общ обем от 45 млн. лева. Така брутната емисия на вътрешен държавен дълг ще бъде в размер на 800 млн. лева.

Сред основните индикатори, чието състояние и тенденции на развитие ще предопределят провеждата емисионна политика, са състоянието на бюджетния баланс, частния и публичния брутен външен дълг, салдото по текущата сметка на платежния баланс, равнището на фискалния резерв, ликвидността в банковата система. Извършените съществени промени в нормативните актове, регламентиращи първичния и вторичен пазар на ДЦК и продиктувани от необходимостта да бъде синхронизирано законодателството в Европейския съюз, създават реални предпоставки за участие на инвестиционни посредници от други държави-членки.

Утвърдената емисионна политика е насочена преимуществено към предлагане на ДЦК на местния пазар, съобразявайки се с очерталите се тенденции на дълговите пазари в ЕС за предлагане на по-ликвидни и стандартизирани емисии.