Принудителното събиране на задължения към банки няма да става без решение на съда. Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, които парламентът одобри на първо четене вчера.

Банките, общините и държавните учреждения няма да могат да се снабдяват с изпълнителен лист срещу длъжниците си само по извлечение на сметките им. Споровете им ще трябва да минат задължително през съда.

Съдебно решение ще бъде необходимо и когато вземането се основава на административен акт, акт за установяване на частно държавно или общинско вземане или акт за начет.

Досега банките и компаниите за обществени услуги можеха да искат изпълнителен лист само по документи, като обжалването на принудителното изпълнение ставаше след неговото изпълнение, което често оставяше длъжниците в безизходна ситуация.

По предложение на ГЕРБ бяха приети и поправки, които ще намалят натовареността на Върховния касационен съд.

Решенията по търговски дела със стойност на иска до 20 хил. лв. и решенията по някои граждански дела с по-малка правна сложност няма да подлежат на касационно обжалване.