Над 171 млн. лева ще бъдат отделени за ваучери за храна на работещите, които имат право да се възползват от тази възможност, съобщиха от финансовото министерство.

Припомням, че при осигуряване на ваучери за храна работодателят има право на данъчни облекчения. Според закона за корпоративното подоходно облагане – не се облагат с данък социалните разходи в размер до 60 лв. месечно, ако те са предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице. Възможност за данъчни облекчения при даване на ваучери има и в Закона за облагане на доходите на физическите лица.

Съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, министърът на финансите определя със заповед номиналната стойност на издаваните ваучери за всяка календарна година.

Номиналната стойност се разпределя пропорционално между лицата, получили разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

При разпределението се взима предвид и наличието на свързаност между някои от операторите. За свързаните лица се запазва принципът на пропорционалност - посочена е общата квота, разпределена между тях по равно.