Директорите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ изгубиха надежда, че ситуацията пред инвестиционния им проект ще се проясни в близко бъдеще. В съобщение за свикване на на извънредно общо събрание, те предлагат активите на фонда за бъдат разпродадени, а събраните средства да бъдат разпределени между акционерите.

Основание за изпълнението на тази идея дава простата математика - пазарната стойност на активите в портфейла на дружеството е с около 70 млн. лв. по-голяма от пазарната оценка на акциите му. Така при одобрение на предложената схема за монетаризиране на активите, акционерите ще получат по-висока цена в кеш, отколкото е стойността на акциите им на борсата. Освен това интересите на облигационерите няма да бъдат засегнати.

И без това ЕЛАРГ е създаден с фиксиран във времето хоризонт на съществуването си - 2018 година. Така ако предложението бъде прието и изпълнено още следващата година, просто животът на фонда ще бъде отнет 6 години предсрочно.  Дали акционерите ще се съгласят с това предложение, ще стане ясно след събранието на 29 февруари.

От съвета на директорите обясняват как през последните години бяха извършени действия, които не дадоха възможност за покачване на цената на акциите на ЕЛАРГ. Бе извършено  рефинансиране за по-дълъг период и частично изкупуване на облигационна емисия, излизане на фонда QTV като инвеститор, прекратяване на договора и спорове с бившето обслужващо дружество.

През последните години бе постигната оптимизация на разходите и бяха преодолeни натрупаните загуби от предходни години. За пръв път се създаде възможност за изплащане на дивидент за акционерите. Въпреки това обаче цената на акциите остана ниска и пазарите не оценяват по достойнство активите на дружеството.

Последната публикувана оценка на активите в портфейла на ЕЛАРГ е 95 млн. лв., към които се добавят и 15 лв. от актив в местността Камбаните. В същото време пазарната стойност на акциите в обръщение е 40 млн. лв.

При приемане на предложението за ликвидация на дружеството, интересите на облигационерите няма да бъдат засегнати, категорични са от ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ.

Дружеството бе създадено през 2005 година със срок на съществуване до 2018 година. Първоначално името му бе Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ и бе приближено до едноименния инвестиционен посредник. В последствие името бе променено на ЕЛАРГ.

Основната цел, с която е основано дружеството със специална инвестиционна цел, е да закупува и отдава под аренда земеделски земи.

Към 30 септември в портфейла на ЕЛАРГ има 251 169 дка земеделски земи, като най-големите са владенията край Плевен (35 718 дка), Ямбол (37 484 дка), Видин (26 829 дка), Враца (17 655 дка).

Средната цена, на която дружеството е придобивало един декар земя, с включени всички разходи, е бил 223 лв. Средната големина на придобитата земя в едно землище е 188.3 дка.

Основните акционери на ЕЛАРГ са Агроменидж АД с дял от 49.50%, дружества от групата на Алианц България, които общо държат 16.80%, Unicredit Bank Austria AG с 6.06% от капитала на ЕЛАРГ,  Фондове на ПОК Доверие с 5.01% от акциите на АДСИЦ-а. Свободно търгуемият обем акции на борсата е 22.63%.

В началото на 2009 година избухна скандал между АДСИЦ-а и управляващото до този момент дружество Елана пропърти мениджмънт, което работеше като такова от самото създаване на фонда през 2005 година. В резултат на споровете Елана пропърти мениджмънт бе отстранена от бизнеса на ЕЛАРГ. В инвестиционните среди това бе изтълкувано като вражеско превземане.

Това, което напрактика се случи в ЕЛАРГ, бе окрупняването на по-голям пакет акции от нов инвеститор, с което положението на досегашния мажоритар бе заплашено. Вътрешнокорпоративните борби бяха индикация, че секторът е перспективен в очите на инвеститорите.

Две години по-късно обаче се оказва, че той действително е перспективен, но не и на борсата.

Към този час новината за евентуалното влизане в процедура по ликвидация изтласка акциите на ЕЛАРГ с 11.32% нагоре до 0.735 лв. средно за лот. Изтъргувано е количество от 126 636 лота.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!