Емисията от акции на Зенит имоти АДСИЦ ще бъде въведена за търговия на Българска фондова борса в понеделник / 10 декември /, съобщиха от институцията.

Компанията прави задължителното първоначално увеличение на капитала от 500 хил. лв. на 650 хил. лв. Присвоеният борсов код на емисията е ZENIT.


Предмет на дейност на дружеството със специална инвестиционна цел е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Дружеството планира да финансира дейността си в следващите 24 месеца с две увеличения на капитала – първоначалното до 650 хил. лв. и второ до 2.5 млн. лв., както и дългово финансиране до 5.2 млн. лв.

Зенит имоти АДСИЦ планира да закупи терен и да построи жилищен комплекс от затворен тип в южните райони на София, съобщиха преди време от дружеството. Стойността му възлиза на 6.26 млн. лв., а срокът за реализация на строителните дейности е 20 месеца.


Освен това фондът планира да закупи и 3000 дка земеделска земя на обща стойност 600 хил. лв. в района на Монтана.

Учредители на Зенит имоти АДСИЦ са Зенит Агрохолдинг АД със 76% от капитала и пет физически лица с по 4.8% от капитала.