Еуротерра България АД свиква общо събрание на 26 юни, на което ще се гласува за увеличаване на акционерния капитал със собствени средства, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Предвижда се над десетократно увеличение - от 7 млн. лв. на 91 млн. лв. Ще бъдат издадени 84 млн. нови акции с право на глас и номинална стойност 1 лев. Всеки акционер срещу една своя акция получава 12 нови.

На събранието ще бъде гласувано дружеството да не разпределя дивидент на акционерите за изминалата година. Част от реализираната печалба в размер на 584 хил.лв. ще бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди, а остатъкът от печалбата ще бъде отнесена във фонд Резервен.

Днес книжата на дружеството се търгуваха без промяна с цената си от 21.20 лв. за лот.