Печалба в размер на 71.8 милиона лева е реализирал Еврохолд България АД, сочат данните в неконсолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 година. Извършеното прехвърляне на акциите на ЗД Евроинс АД и ЗОК Св. Николай Чудотворец в дъщерния застрахователен подхолдинг Euroins Insurance Group, е формирало 57.7 милиона лева от постигнатия нетен финансов резултат.

През изминалата година собственият капитал на холдинга е нараснал три пъти. От 50.6 милиона лева в края на 2006 година, в края на миналата собственият капитал е в размер на до 164.3 милиона лева.

Активите достигат 225 милиона лева, от които 210 милиона лева са инвестиции в дъщерни предприятия.

Готови са и неодитираните финансови резултати на част от по-големите дъщерни компании в структурата на Еврохолд България. Данните при тях сочат, че нетната неконсолидирана печалба на Етропал АД е нарастнала от 0.475 милиона лева към 3 декември 2006 година на 1.244 милиона лева към края на 2007 година.

Дружеството отбелязва нарастване и на приходите от дейността си с 24.5% – от 10.8 милиона лева за 2006 година на 13.4 милиона лева за текущия отчетен период, докато разходите за дейността нарастват само с 18,5% от 9.8 милиона лева за 2006 година до 11.6 милиона лева за 2007 година.


Собственият капитал на Етропал АД нараства над 3 пъти, а дълготрайните материални активи са се увеличили на 4.6 милиона лева.

Над 2 пъти - от 0.71 милиона лева за 2006 година на 1.56 милиона лева, е нараснала и нетната печалба на Евро Финанс. Собственият капитал на дружеството е увеличен над 6 пъти – от 2.6 милиона лева към 31 декември 2006 година на 16.14 към края на миналата година. Приходите от дейността нарастват от 4.7 милиона лева за 2006 година на 7.85 милиона лева за текущия отчетен период.

Над 3,7 пъти нараства реализираната за 2007 година нетна печалба на Евролийз Ауто. Спрямо 2006 година, когато показателят е бил на 0.4 милиона лева, през изтеклата година данните показват резултат от 1.52 милиона лева. Ръстът се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. За периода действащите лизингови договори са 2 906 при 3 620 лизинговани актива.