Евролийз Ауто, част от икономическата група Еврохолд България, извърши лихвено и  главнично плащане по облигационна емисия, съобщават от дружеството. Размерът на плащането е 1.4 млн. евро.

Дружеството е емитент на пет облигационни емисии с цел финансиране на основната си дейност - лизинг на леки и лекотоварни автомобили, с водещи мениджъри ОББ, Юробанк И Еф Джи България, Райфайзенбанк и Евро-Финанс. Общата сума на издадените от компанията облигационни емисии е в размер на  28 милиона евро като остатъчната главница към момента възлиза на около 50% от размера на  първоначално емитирания дълг.

Сумата  на направените погашения само през последните 15 месеца надхвърля 10 млн.евро.

Вследствие на нарасналите продажби на автомобилните марки в портфолиото на Авто Юнион, както и с оглед  възстановяването на лизинговия пазар в страната през последните месеци, компанията активно усвоява договорените до момента кредитни линии от ЕБВР  (ко-финансираща банка Уникредит Булбанк)  и местни търговски банки. Дружеството работи и по осигуряването на нови възможности за финансиране при по-атрактивни лихвени нива.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!