ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ ще увеличи капитала си от 50 700 000 лв. на 55 826 000 лв., след успешно приключване на подписката за четвъртото по ред първично публично предлагане на акции на дружеството.

До крайния срок 6 март бяха записани и платени общо 5 126 000 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 2.25 лв. всяка. По набирателната сметка на дружеството са постъпили 11 533 500 лв. Заявените книжа представляват 50.55% от цялата предложена емисия от общо 10 140 000 броя акции.

Набраните средства са достатъчни за осигуряване на собственото финансиране на обявените нови проекти на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, заяви Маню Моравенов, изпълнителен директор на дружеството.

Фондът ще разпредели по 0.1433 лв. дивидент на акция, включително и по книжата от новата емисия. Дружеството обяви близо 8.87 млн. лв. печалба за разпределение след 13 кратен ръст на нетната печалба, в одитирания си отчет за миналата година.

Според информация от последният проспект на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е листвано на БФБ - София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл АД с 66.89% дял в капитала.