С 53 млн. лв., или с 0.16% се е увеличил обемът на отпуснатите на нефинансовите предприятия кредити, показва най-новата парична статистика на БНБ за месец май. Потребителските кредити също отчитат ръст, макар и по-слаб, 16 млн. лв. за предходния месец. През май 2011 г. потребителските кредити се свиват с 1.2% на годишна база.

От друга страна, депозитите на сектор Домакинства нарастват с 11.5% на годишна база, до 28.231 млрд. лв. към края на май 2011 г. Само в рамките на месеца депозитите на домакинствата са се увеличили със 191 млн. лв. През април прирастът на депозитите на домакинствата беше 123 млн. лв.

Депозитите на фирмите от нефинансовия сектор през май са нараснали с чувствителните 296 млн. лв. до 12.836 млрд. лв, отчитайки също така и 8.5% годишен ръст.

Обобщено, отпуснатите кредити за неправителствения сектор към края на май 2011 г. възлизат на 51.799 млрд. лв., а депозитите на 44.714 млрд. лв. В рамките на месец май депозитите са нараснали с 377 млн. лв. - както видяхме, главно благодарение на фирмената спестовност, а кредитите само с 68 млн. лв.

Депозитите на финансови предприятия са намалели със 111 млн. лв. през май, което може да се обясни оптимистично с по-умерените оферти по депозити на банки и по-изгодните възможности за инвестиране на наличния финансов ресурс.

Към края на май 2011 г. парите в обращение възлизат на 6.865 млн. лв., със 7 млн. лв. повече по сравнение с предходния месец. Паричният агрегат М2, включващ и депозитната маса, се е увеличил с 440 млн. лв. в рамките на месец май, отчитайки ръст от 10.4% спрямо май 2010 г.