По предварителни данни на Националния статистически институт произведената *строителна продукция през юни 2009 г. намалява на годишна база с 8.6%.

При сградното строителство има спад на произведената продукция с 14.9%, докато при гражданското/инженерното строителство има увеличение с 6% спрямо юни 2008 година. Тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата продължава и през този месец.

На месечна база юни 2009 г./май 2009 г. общата строителна продукция се увеличава с 10.6% в сравнение с предходния месец.

Сградното строителство, което е със значителен относителен дял (64.9%) в общото строително производство нараства с 9.6%, а при гражданското/инженерното строителство увеличението достига 12.4%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция, поясняват от НСИ.

*Индексите на строителната продукция - общо и отделно за сградно и гражданско строителство, са изчислени при постоянна база (2005 = 100) въз основа на действително отработените човекочасове от пряко заетите в строителното производство. Съгласно Класификацията на сградите и строителните съоръжения, публикувана в интернет сайта на НСИ, сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, а гражданското/инженерното строителство - инфраструктурното строителство на пътища, мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.